Loading...

Изготвяне на годишни финансови отчети и отчети за дейността

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Видове финансови отчети;
 • Изисквания към Годишния финансов отчет;
 • Основни финансови показатели във финансовия отчет;
 • Необходимост от изготвяне на Консолидиран финансов отчет;
 • Същност на Годишния доклад за дейността;
 • Необходимост от изготвяне на Годишен доклад за дейността;
 • Отчитане на компаниите, неупражняващи дейност.

Какви са видовете финансови отчети, които предприятията съставят?

Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически решения. По смисъла на Закон за счетоводството, предприятията следва да съставят:

 • Годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период;
 • Консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато предприятието-майка е дружество по дял трети на част втора от Търговския закон;
 • Междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или от политиката на предприятието.

На какви основни изисквания трябва да отговаря годишният финансов отчет според вида предприятие?

 • Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и пояснително приложение (обобщение на по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки);
 • Годишният финансов отчет на едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърлят 200 000 лв. и които не подлежат на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите;
 • Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите, освен ако предприятието не е инвестиционно или финансово холдингово дружество;
 • Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

Повече информация относно базата, на която Вашето предприятие следва да изготвя финансовите си отчети, можете да откриете в разяснението на тема „Счетоводна политика“.

Кои са основните финансови показатели, които присъстват в Годишния финансов отчет?

За да се състави пълният комплект от компоненти на финансовия отчет (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение), предприятието следва да е класифицирано като средно предприятие, голямо предприятие и предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22 от ДР на Закона за счетоводството. За целта е необходима информация за следните показатели:

 • активи (напр. сгради, материални запаси, вземания и др.);
 • пасиви (напр. банкови заеми, задължения към доставчици и др.);
 • собствен капитал (напр. записан капитал, резерви, натрупана печалба/загуба);
 • приходи и разходи (напр. приходи от продажби, себестойност на стоките/услугите, оперативни разходи и др.);
 • промени в собствения капитал (напр. увеличаване на капитала, разпределение на дивидент);
 • парични потоци (постъпления от клиенти, плащания към доставчици, погасяване на заеми и др.).

Повече информация относно счетоводните документи, на базата на които се изготвя Годишният финансов отчет, можете да откриете в разяснението “Изготвяне на счетоводни документи, администриране на счетоводна информация/системи”.

Кога предприятието трябва да изготвя Консолидиран финансов отчет?

Дружеството следва да изготвя Консолидиран финансов отчет когато:

 • контролира повече от половината от правата на глас на акционерите (или съдружниците) в друго (дъщерно) предприятие;
 • притежава правото да назначава или освобождава повече от половината членове на управителния/надзорния орган на друго предприятие;
 • притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие по силата на сключен договор.

Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятие-майка на малка група (според определението за “малка група” по чл. 21, ал. 2 от Закон за счетоводството), освен случаите, в които в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изискванията към съдържанието, допустимите принципи и съставянето на годишните финансови отчети можете да прочетете в:

 • Чл. 25 и чл. 26 от Закона за счетоводството;
 • Стандарт № 1 от Националните и Международните счетоводни стандарти.
Важно е да знаете
Важно е да знаете Всички търговци (по смисъла на Търговския закон) публикуват годишните си финансови отчети в Търговския регистър в срок до 30 септември на следващата година. Имайте предвид, че сроковете за подаване на индивидуалните отчети към НСИ е 30 юни, а за консолидираните – 30 септември. Повече информация относно подаването на годишни отчети към НСИ можете да откриете в разяснението „Подаване на необходима статистика към НСИ“.

Еднолични търговци, които не подлежат на независими финансов одит или които не са осъществявали дейност през предходната година нямат задължение да обявяват отчетите си в Търговския регистър.

Какво представлява Годишният доклад за дейността?

Най-общо казано, годишният доклад за дейността описва развитието на дейността на предприятието за изминалия период, анализ на основни финансови и нефинансови показатели, имащи отношение към дейността на дружеството, като в него се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Кои предприятия трябва да изготвят Годишен доклад за дейността и кои не са задължени?

 • Годишен доклад за дейността трябва да изготвят всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, както и инвестиционните и финансови холдингови дружества, без значение от размера им;
 • Микро и малките предприятия, неподлежащи на независим финансов одит, могат да не изготвят годишен доклад за дейността;
 • Микро, малките и средните предприятия, които трябва да изготвят годишен доклад за дейността, могат да не включват в него нефинансова информация (напр. разяснения по стопанската политика на дружеството, състояние на пазара и др.);
 • Консолидиран доклад за дейността трябва да изготвят всички дружества-майки, които отговарят на критериите за задължително представяне на консолидиран финансов отчет по чл. 31 от Закона за счетоводството.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

 • малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

– балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;

– нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;

– средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;

 • средните и големите предприятия;
 • предприятията от обществен интерес;
 • средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • предприятия, за които това изискване е установено със закон.
Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изискванията към съдържанието на Годишния доклад за дейността можете да намерите в чл. 39 на Закона за счетоводството.

По какъв начин се отчитат компаниите, които нямат дейност за отчетния период?

Компаниите, които не са осъществявали дейност за отчетния период, декларират това обстоятелство в Търговския регистър в срок до 30 юни на следващата година еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, като подават декларация по образец.

Предприятията, които не са осъществявали дейност нямат задължение да подават отчет към НСИ. Те ако желаят могат да декларират това обстоятелство пред НСИ еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, чрез подаване на Декларация за предприятията без дейност в срок до 30 юни на следващата година. Декларацията може да се свали от страницата на Института. [1]


[1] Считано от 01.01.2022 г. се очаква да започне работа Централизираната административна информационна система „Единна входна точка“ и подаването на годишни финансови отчети по чл. 38 от Закона за счетоводството и Годишните отчети за дейността по чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката ще става едновременно при условия посочени в съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителните директори на НАП и Агенцията по вписванията.