Loading...

Презгранични преводи и плащания

Актуално към 26.03.2021 г.

Каква е същността на презграничните преводи и плащания?

Презграничен превод представлява преводът на суми в национална или в чуждестранна валута посредством изпълняваща финансова институция, най-често банкова, в полза на клиент на друга изпълняваща институция, намираща се в различна държава. За презграничен превод се смята и превод в чуждестранна валута между изпълняващата институция на наредителя и изпълняващата институция на получателя на територията на страната.

Кога и как е необходимо да се оповестяват преводите и плащанията към чужбина?

  • При извършване на презграничен превод или плащане към чужбина в размер на 30 000 лв. или повече (или тяхната равностойност в друга валута), наредителят представя на доставчика на платежни услуги сведения и документи, които удостоверяват основанието и размера на трансакцията, както и декларация съгласно приложената към Наредба № 28 на БНБ форма;
  • Необходимите за представяне пред доставчика на платежни услуги документи са описани чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 на БНБ, като зависят от предназначението на наредения превод или плащане;
  • Когато основанието за превода или плащането не попада сред изброените в чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 на БНБ, наредителят трябва да представи друг документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането.

Кога се налага периодично статистическо деклариране на паричните трансакции към и в чужбина?

  • На тримесечна база пред БНБ се отчитат със статистически форми:

плащанията по финансови кредити, получени от чуждестранно лице (когато в момента на деклариране размерът на кредита е или надвишава 500 000 лв.);

операциите и остатъците по сметки, открити в чужбина;

вземания от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на тези вземания е равна на или надвишава 200 000 лв.;

задължения към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити или облигационни заеми, ако общата сума на тези задължения е равна на или надвишава 200 000 лв.;

операциите с чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания;

преките инвестиции в чужбина, с изключение на инвестициите в недвижими имоти, които се отчитат веднъж годишно.

  • На годишна база пред БНБ се отчитат със статистически форми:

плащанията по финансови кредити, получени от чуждестранно лице (когато в момента на деклариране размерът на кредита е между 50 000 и 500 000 лв.);

преките инвестиции в недвижими имоти в чужбина.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Списък и описание на статистическите форми, изисквани за предоставяне пред БНБ по Наредба № 27, можете да откриете на страницата на институцията.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно презграничните преводи и плащания и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Наредба № 27 и Наредба № 28 на страницата на БНБ.