Loading...

Процедура по издаване на сертификат за клас инвестиция и приоритетен инвестиционен проект

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

  • Каква е процедурата по издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект и инвестиции клас „А“ и „Б“?
  • Каква е процедурата по издаване на сертификат за инвестиции клас „В“?

Инвеститорите могат да се ползват от привилегии и облекчения, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), само след като им е издаден сертификат за клас на инвестицията или за приоритетен инвестиционен проект. Сертификатът се издава от министъра на икономиката (за инвестиция клас „А“ и „Б“ и за приоритетен инвестиционен проект) или от кмета на общината (за инвестиционен проект с общинско значение – инвестиция клас „В“).

Каква е процедурата по издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект и инвестиции клас „А“ и „Б“?

Подаване на заявление до Българска агенция за инвестиции (БАИ) Подаване на заявление до Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Вие, като инвеститор, следва да подадете заявление по образец [1] за получаване на сертификат за инвестиция клас „А“, клас „Б“ или приоритетен инвестиционен проект до изпълнителния директор на БАИ. Образецът съдържа инструкции, които трябва да бъдат следвани при попълването на заявлението. Задължително следва да бъдат посочени мерките за насърчаване на инвестициите, от които инвеститорът желае да се ползва. Към заявлението следва да бъдат приложени инвестиционният проект и съответните необходими формуляри и документи, указани в образеца [2]. Всички документи, които са на чужд език, задължително следва да бъдат представени и в превод на български език. Заявлението и съответните приложения към него могат да бъдат представени както на хартия, така и в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Съгласно чл. 4, ал. 1 ППЗНИ заявлението за издаване на сертификат следва да бъде подадено преди започване на работата по инвестиционния проект [3]. Подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се смятат за започване на работите по проекта.

ЦифПроверка на документите и оценка на инвестиционния проект

Проверка на документите и оценка на инвестиционния проект

Изпълнителният директор на БАИ следва да провери постъпилите документи и да оцени инвестиционния проект. Инвестиционният проект се оценява по методология, която се утвърждава от министъра на икономиката (актуалната методология е достъпна на следния адрес. В случай че при проверката на документите са констатирани несъответствия или непълноти, директорът уведомява инвеститора и му дава срок до два месеца за отстраняване на нередностите. След като документите са проверени и инвестиционният проект е оценен, директорът изпраща до министъра на икономиката предложение за издаване на сертификат. Предложението се изпраща до министъра на икономиката в срок до 30 дни от подаване на заявлението по т.1 или от отстраняването на несъответствията и/или непълнотите.

Издаване на сертификат

Издаване на сертификат

Въз основа на оценката и предложението на изпълнителния директор на БАИ министърът на икономиката издава сертификат, с който се определя класa на инвестицията като клас „А“, клас „Б“ или като приоритетен инвестиционен проект.

Такса

За издаването на сертификат не се дължат такси.

Срок

За издаване на сертификат за клас инвестиция: 14 дни от получаване на мотивирано предложение от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за клас инвестиция.

За издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект: министърът на икономиката внася предложение в Министерския съвет за одобряване на Меморандум за разбирателство за изпълнението на проекта в срок до 30 работни дни от получаване на мотивирано предложение от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Министърът на икономиката издава сертификата след приемане на Решение на Министерския съвет.

Каква е процедурата по издаване на сертификат за инвестиции клас „В“?

Подаване на заявление Подаване на заявление

Когато инвестиционният проект е с общинско значение, инвеститорът следва да подаде заявление по образец [4] за получаване на сертификат за инвестиция клас „В“ до кмета на съответната община. Към заявлението се прилага инвестиционния проект и допълнителни документи, които съответната община изисква. Следва да се отбележи, че всяка община самостоятелно урежда реда и условията за насърчаване на инвестиции от клас „В“ чрез наредба, поради което изискуемите документи може да варират. Всички документи, които са на чужд език, задължително следва да бъдат представени и в превод на български език. Заявлението и съответните приложения към него могат да бъдат представени както на хартия, така и в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проверка на документите и оценка на инвестиционния проект

Проверка на документите и оценка на инвестиционния проект

Кметът на общината следва да провери постъпилите документи и да оцени инвестиционния проект. Инвестиционният проект се оценява по методология, която се утвърждава от министъра на икономиката. В случай че при проверката на документите са констатирани несъответствия или непълноти, кметът уведомява инвеститора и му дава срок за отстраняване на нередностите. След като документите са проверени и инвестиционният проект е оценен, кметът изпраща до общинския съвет предложение за издаване на сертификат. Предложението се изпраща до общинския съвет в срок до 30 дни от подаване на заявлението по т.1 или от отстраняване на нередностите.

Издаване на сертификат

Издаване на сертификат

Общинският съвет взема решение за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“. Въз основа на това решение кметът издава сертификат за инвестиция клас „В“.

Какви са обстоятелствата за отказ за издаване на сертификат?

Независимо от вида и класа на инвестицията, отказ за издаване на сертификат се постановява, когато е налице обстоятелство, посочено в чл. 19а ЗНИ. Сред основанията, при които се постановява отказ, са:

  • наличието на несъответствия между инвестиционния проект и изискванията за съответния клас инвестиции;

наличието на несъответствия и/или непълноти в документите, представените към заявлението за издаване на сертификат, които не са отстранени в срок до 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

Повече информация
Повече информация

Повече информация може да намерите на следните интернет адреси на страницата на БАИ и Министерството на икономиката:


[1] Приложение № 1 към Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

[2] Необходимите формуляри са достъпни на следния адрес

[3] Започване на работата по инвестиционен проект е започване на строителните работи, свързани с инвестицията или поемане на правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима.

[4] Всяка община изготвя самостоятелен образец, който следва да бъде достъпен на интернет страницата на Общината.