Loading...

Програма “Еразъм+”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Предвидено е, че през периода 2014-2020 г. тя ще даде възможност на над 4 млн. европейци да учат, проведат стаж, натрупат опит или работят като доброволци в чужбина.

В програмния период 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Каква е основната цел на програмата?

Програмата цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Програмата е насочена и към възможността европейските граждани да получат повече знания, умения и компетентности, необходими в динамично променящото се общество, което става все по-мобилно, мултикултурно и дигитално. Цели се въвеждането като стандарт пребиваването в друга държава с цел учене и работа и говоренето на два други езика в допълнение към майчиния език. Програмата е ключов компонент, подпомагащ целите на Европейското образователно пространство, План за действие за цифрово образование 2021-2027, Европейската младежка стратегия и Работен план на Европейския съюз за спорт.

Въз основа на успеха на програмата в периода 2014-2020 г., Еразъм + засилва усилията си за увеличаване на предлаганите възможности за повече участници и за по-широк кръг от организации. Специфична цел на програмата е достигнето й до хората с по-малко възможности, включително хората с увреждания и мигрантите, както и гражданите на Европейския съюз, живеещи в отдалечени райони или изправени пред социално-икономически трудности. По този начин Програмата ще насърчи и своите участници, по-специално младите хора да се ангажират и да се научат да участват в гражданското общество, повишавайки осведомеността за общите ценности на Европейския съюз.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

Бюджетът на програмата е в размер на 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

Кой може да кандидатства по програмата/Критерии за допустимост?

Кандидатът и проектът трябва да отговарят на всички критерии за допустимост, свързани с процедурата, по който е подадено предложението. Ако проектът не отговаря на критериите за допустимост на етапа на кандидатстване, той ще бъде отхвърлен без допълнителна оценка. Ако на етапа на изпълнение или окончателен доклад се окаже, че тези критерии не са изпълнени, дейностите могат да се считат за недопустими с последващо възстановяване на безвъзмездните средства от ЕС, първоначално отпуснати за проекта.

Конкретните критерии за допустимост, приложими за всяка от процедурите, изпълнявани чрез ръководството на програмата „Еразъм +“, са описани в Част Б на Ръководството.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Всяка година на страницата на програмата се публикува покана за представяне на предложения, в която се посочват възможностите за организации и граждани, работещи в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. В поканата са описани целите на програмата и са представени общ преглед на дейностите, по които е разделена, допустимост на потенциалните участници, бюджет, продължителност на проектите и крайни срокове.Някои специфични покани за представяне на предложения се публикуват на централизирано равнище на страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

В съответствие с приоритетите на Европейския съюз, проектите трябва да бъдат проектирани с екологична насоченост и да включват зелени практики във всички свои аспекти. Участващите организации и участници трябва да имат екологичен подход при изготвянето на своите проекти, който да ги насърчи да обсъждат и придобиват знания в тази насока в това число да ги стимулират да прилагат алтернативни, по-екологични начини за изпълнение техните дейности.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за програма “Erasmus+” можете да откриете на страницата на: