Loading...

Програма “Хоризонт 2020”

Актуално към 26.03.2021 г.

Към настоящия момент програмният период 2014-2020 г. е изтекъл и е в ход подготовката на бъдеща рамкова програма „Хоризонт Европа“, която е продължение на програмата „Хоризонт 2020“. Повече информация за програмата „Хоризонт Европа“ можете да намерите тук.

Какво представлява програмата?

Програма Хоризонт 2020 представлява финансов инструмент за научни изследвания и иновации в рамките на инициативата на ЕС Европейски съвет по иновации. Програмата се управлява от Генерална дирекция научни изследвания и иновации на ЕК.

Каква е основната цел на програмата?

Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС до сега. Нейната цел е да доведе до повече научни постижения, открития и нововъведения, пренасяйки иновативните идеи от лабораторията до пазара.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

За периода 2014-2020 г. програмата разполага с бюджет от близо 80 млрд. евро за инвестиции в растеж и нови работни места.

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Програма „Хоризонт 2020“ е организирана в следните три приоритетни оси (към всяка една от тях спадат изброените по-долу инструменти и подпрограми):

 • Високи постижения в научната област:

– Европейски съвет за научни изследвания;

– бъдещи и навлизащи технологии;

– дейности по програма Мария Склодовска-Кюри;

– европейски научноизследователски инфраструктури;

 • Водещи позиции в промишлеността:

– базови и промишлени технологии;

– достъп до рисков капитал;

– иновации в МСП (включително инициативата Инструмент за МСП);

 • Обществени предизвикателства:

– здравеопазване, демографски проблеми и благосъстояние;

– продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика;

– надеждна, чиста и устойчива енергийна система;

– интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт;

– климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини;

– приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества;

– сигурни европейски общества.

Допълнителни линии за финансиране по програма Хоризонт 2020 са:

 • разпространение на върховите постижения и разширяване на участието;
 • наука с и за обществото;
 • междусекторни дейности;
 • директен път към иновации;
 • Европейски институт за иновации и технологии;
 • ЕВРАТОМ;
 • съвместни научноизследователски центрове.

Кои са видовете дейности и бенефициенти, които се финансират?

 • Дейности за научни изследвания и иновации – степен на финансиране от ЕС – 100%:

– Дейности, целящи да установят нови знания и/или да проучат осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. За тази цел те могат да включват основно и приложно изследване, разработване и интегриране на технологии, тестване и валидиране на малък прототип в лабораторна или симулирана среда. Проектите могат да съдържат тясно свързани, но ограничени демонстрационни или пилотни дейности, имащи за цел да покажат техническа осъществимост в среда, близка до оперативната;

Кой може да участва – обединение (консорциум) от поне три несвързани помежду си юридически лица (вкл. научни организации, университети, НПО и др.) от три различни държави (от ЕС и от асоциирани по смисъла на програмата);

 • Иновационни дейности – степен на финансиране от ЕС – 70% (с изключение на организации с нестопанска цел, които се финансират 100%):

– Дейности, насочени пряко към изготвянето на планове или проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват прототипи, тестване, демонстрационни и пилотни дейности, валидиране на продукти в голям мащаб и пазарни репликации;

– Кой може да участва – обединение (консорциум) от поне три несвързани помежду си юридически лица (вкл. научни организации, университети, НПО и др.) от три различни държави (от ЕС и от асоциирани по смисъла на програмата).

 • Дейности за координация и подкрепа – степен на финансиране от ЕС – 100%:

– Съпътстващи мерки като стандартизация, разпространение, повишаване на осведомеността и комуникация, изграждане на мрежи, координация или помощни услуги;

Кой може да участва – не е необходимо обединение/консорциум. Участник може да е всяко едно юридическо лице от допустимите по програмата държави.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Кандидатстването се осъществява чрез следните стъпки:

Намиране на възможност Намиране на възможност

Можете да откриете възможност на страницата на Европейската Комисия.

Следва да се отбележи, че по програмата съществуват три варианта за кандидатстване/получаване на безвъзмездна помощ:

 • Цялото проектно предложение се подава на един етап (single-stage model);
 • Проектното предложение се подава на два етапа (two-stage model), като първоначално, накратко (до 10 стр.), се описва идеята и едва ако етапът бъде успешно преминат, се подава пълно проектно предложение (до 70 стр.);
 • При някои от темите по инструмента за МСП, можете да представите предложение по всяко време, а крайните дати означават, че всички предложения, получени до дадена крайна дата, ще бъдат оценени след този краен срок.

По програмата се провеждат и конкурси за награди, при които се предвижда парично възнаграждение за участници, които могат най-ефективно да изпълнят определена задача или да решат определен проблем.

Когато инвестициите са в икономически дейности, свързани с преработващата промишленост, минималният размер на инвестициите в един обект е:

Намиране на партньор

Намиране на партньор

Можете да откриете партньор на страницата на Европейската Комисия.

Създаване на профил („account”)

Създаване на профил („account”)

Създаването на “account” се инициира през страницата на Европейската Комисия.

Регистриране на кандидата

Регистриране на кандидата

Регистрацията на кандидата се извършва чрез страницата на Европейската Комисия.

Подаване на предложение

Подаване на предложение

Проектното предложение се изготвя на английски език и се подава през електронна система. Следва да се отбележи, че има разработено „онлайн“ ръководство, в което подробно са описани всички стъпки, свързани с кандидатстването.

Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения?

Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както следва:

Оценка на административното съответствие и допустимостта:

В съответствие ли е съдържанието на предложенията с изискванията на процедурата; има ли изискуем брой от допустими участници и др.

Оценка:

Извършва се само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. Преди да се премине към оценка се преценява дали кандидатите имат необходимия оперативен и финансов капацитет, за да изпълнят проекта.

В процеса на оценяване, на предложенията се дава оценка за достойнства (excellence), въздействие (impact) и качество и ефикасност на изпълнението (quality and efficiency of implementation). По описаните критерии се оценяват следните предимства:

 • Excellence – яснота и уместност на целите; обоснованост на концепцията и достоверност на предложената методология за изпълнение;
 • Impact – степен, до която резултатите от проекта биха допринесли за постигане на очакваното въздействие от процедурата;
 • Quality and efficiency of implementation – качество на работен план, вкл. ресурси; наличие на подходящ екип и адекватно разпределени задачи по проекта, процедури по управление на риска и др.

Кои са допустимите разходи по Хоризонт 2020?

 • преки разходи за персонал (заплати, осигуровки, командировки и др.);
 • преки разходи за подизпълнение;
 • други преки разходи – разходи за пътувания; наем, лизинг, доставки, услуги и др.;
 • непреки разходи – фиксирана ставка в размер на 25% от стойността на допустимите преки разходи по проекта при определени ограничения.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

Програмата е с краен срок 2020 г.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно програма „Хоризонт 2020” можете да откриете на интернет страниците на:

Повече информация
Повече информация

Информация относно четирите инструмента по линия на програма “Horizon 2020”, които са пряко свързани с финансиране и развитие на МСП, можете да откриете на следните интернет страници:

Както и на детайлните описания на посочените инструменти в настоящата секция на този наръчник.