Loading...

Програма “Хоризонт Европа”

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмата „Хоризонт Европа“ е продължение на програмата „Хоризонт 2020“.

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. Бюджетът на програмата е от близо 95,5 милиарда евро (бюджетът е с увеличение от 30% в сравнение с досегашната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“).

Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили ролята на ЕС в секторите на науката и технологиите с цел преодоляване на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата. В тази връзка „Хоризонт Европа“ ще насърчава високите постижения и ще предоставя ценна подкрепа на най-добрите изследователи и новатори, за да се даде тласък на дългосрочни промени, необходими за гарантиране на зелена, здрава и устойчива Европа. .

Предложението за „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

  • високи постижения в научната област
  • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост (подпомагане на научни изследвания, насочени към обществените предизвикателства и промишлените технологии в области като цифровите технологии, енергетиката, мобилността, храните и природните ресурси)
  • иновативна Европа (насърчаване на иновациите чрез създаване на Европейски съвет по иновациите. Той ще предлага „обслужване на едно гише“ на новаторите с голям потенциал.)

В допълнение „Хоризонт Европа“ ще насърчава участието и ще намалява разликите между държавите в областта на научните изследвания и иновациите чрез широк спектър от мерки за подкрепа на държавите с по-ниски резултати в областта на научните изследвания и иновациите за изграждане на центрове за високи постижения, за подобряване на техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество. За тази цел ще бъдат разпределени 3,3 % от бюджета на програмата, което представлява значително увеличение в сравнение с „Хоризонт 2020“.

„Хоризонт Европа“ ще увеличи своето въздействие, като работи в тясно сътрудничество с други програми и политики на ЕС, като InvestEU, „Еразъм +“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и Механизма за възстановяване и устойчивост, за да насърчи по-бързото разпространение на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания и иновациите.

Повече информация за програмата, можете да прочетете тук.