Loading...

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Актуално към 26.03.2021 г.

Програмният период за изпълнение на тази програмата е изтекъл. В ход е подготовката на новата програма за периода 2021 – 2027 г.

Какво представлява Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

По програмата са налични множество процедури (мерки и подмерки [1]), които са подходящи, както за земеделски стопани [2] и групи/организации на производители, така и за физически лица, регистрирани по Закона за занаятите и еднолични търговци и юридически лица.

Следва да се отбележи, че има и специфични мерки, които са насочени към подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности. Например:

 • развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз [3];
 • развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги, базирани на ИТ и др.);
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Повече информация
Повече информация

Можете да разгледате възможностите за кандидатстване за получаване на БФП на страницата на:

Към всяка приоритетна ос има отворени процедури, които се планират на годишна база и се публикуват в Индикативна годишна програма за 2019 г., която може да разгледате на страницата на:

Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?

Общият бюджет на ПРСР е в размер на 2.9 млрд. евро с включено националното съфинансиране.

Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?

 • За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна процедура на ПРСР, е необходимо да се регистрирате в системата на ИСУН.
 • Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате някакви затруднения при подаване на проектно предложение, можете да се запознаете с ръководството за работа със системата, публикувано, за да насочва и улеснява потребителите.
 • На официалния сайт на ПРСР, за конкретна процедура можете да намерите информация по какъв начин, към кого и в какви срокове можете да зададете допълнителни въпроси и да искате разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.

Какви са условията за кандидатстване в процедури по ПРСР?

Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в които ще намерите конкретна информация с оглед спецификата на избраната процедура:

 • цели, индикатори на процедурата;
 • общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
 • минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;
 • процент на съфинансиране;
 • критериите, на които трябва да отговоря Вашият бизнес, за да е допустим кандидат;
 • дейностите, които са допустими за финансиране;
 • допустимите и недопустимите разходи по процедурата;
 • минимален и максимален срок за изпълнение на проекта;
 • приложим режим на минимални/държавни помощи;
 • реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения, както за административното съответствие и допустимостта, така и изискванията за техническа и финансова оценка;
 • начин и срок за получаване на разяснения по процедурата.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по ПРСР в зависимост от крайния срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура до приключване на оперативната програма през 2020 година.

Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както следва:

Първи етап Етап 1

Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното предложение; валиден ли е КЕП, с който е подписано; валидно ли е пълномощното за подаване на проектно предложение; има ли съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и други.

Оценката на този етап включва и проверка и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи (включени ли са в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи).

Втори етап Етап 2

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. На този етап се оценява технически капацитет на участниците, екологичен ефект от проекта, съответствие с поставени индикатори и приоритети на процедурата, партньорства и др.

Повече информация
Повече информация

Допълнителна информация за Програмата може да откриете на интернет страниците на:


[1] “Подмярка” е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.

[2] “Регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

[3] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_5&format=PDF