Loading...

Промишлен дизайн

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какво представлява промишленият дизайн?
 • Какво може да бъде регистрирано като промишлен дизайн?
 • Какви права получава притежателят на промишлен дизайн?
 • За какъв период е валиден промишленият дизайн?
 • Национален, европейски или международен промишлен дизайн?

Какво представлява промишленият дизайн?

Условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права се уреждат в Закона за промишления дизайн.

Промишленият дизайн е уникалният видим външен вид на продукт или части от него и се определя в зависимост от следните характеристики:

 • линии на продукта;
 • рисунък на продукта;
 • контури на продукта или изделието;
 • форма на продукта;
 • цветово съчетание на продукта;
 • орнаменти (триизмерни форми, които придават специален характер на външния вид на продукта).

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Дизайнът трябва да има естетически вид и да подлежи на промишлено производство. Това е причината да се нарича „промишлен дизайн“.

Според Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост дизайните са навсякъде. Всичко, до което се докосва човешка ръка, има дизайн. Научете повече за промишления дизайн и ползите от регистрация на вашия продукт тук.

Какво може да бъде регистрирано като промишлен дизайн?

Всеки продукт (включително и части от него, които са предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия), който е получен по промишлен или занаятчийски начин, може да бъде регистриран като промишлен дизайн. Могат да бъдат регистрирани като промишлен дизайн опаковки, графични символи и печатни шрифтове.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Не може да регистрирате като промишлен дизайн компютърни програми (които не се считат за продукт по смисъла на закона) и дизайн, който противоречи на обществения ред и на добрите нрави. Не е възможна регистрацията на дизайн, чиито особености не се основават на външния му вид, а само на техническите му функции, както и на дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система. (чл. 11 от Закона за промишления дизайн).

За да отговаря на изискванията за регистрация на промишлен дизайн, подобно на патентите за изобретения и полезните модели, продуктът трябва да притежават следните характеристики:

 • новост – дизайнът на продукта се счита за нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета не е бил общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин друг идентичен дизайн никъде по света (чл. 12 от Закона за промишления дизайн);
 • оригиналност – дизайнът се счита за оригинален, когато създава у информирания потребител цялостно впечатление и то е различно от цялостното впечатление, което създава друг дизайн, който е станал общодостъпен по-рано. За да се оцени оригиналността, се взима предвид степента на свобода на дизайнера, когато е създавал дизайна (чл. 13 от Закона за промишления дизайн).
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато искате да регистрирате продукт, който е част от съставен продукт, за да подлежи на защита, тази част трябва да остава видима при обичайната употреба на продукта и едновременно да отговаря на характеристиките за новост и оригиналност.

Какви права получава притежателят на промишлен дизайн?

При регистрацията на промишлен дизайн, притежателят му получава следните права, които му позволяват:

 • да произвежда дизайна;
 • да го предлага и излага на пазара, на който важи обхвата на закрилата;
 • да използва продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила;
 • да го внася, изнася или съхранява;
 • да се разпорежда с него;
 • да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайна, включен в обхвата на закрила.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Лицето, създало дизайн, има право на авторство по Закона за промишления дизайн (ЗПД). Това право е безсрочно, не може да се прехвърля и се получава по ЗПД, независимо от защитата, която може да получи и по други закони (чл. 4, ал. 1 от Закона за промишления дизайн). Важно е разграничението, което Световната организация за интелектуална собственост прави между промишления дизайн като форма на защита на индустриалната собственост и авторското право като форма на защита на интелектуалната собственост. Продуктите, защитени с промишлен дизайн, подлежат на промишлено производство, а произведенията на изкуството – не.

За какъв период е валиден промишленият дизайн?

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода, всеки с продължителност от 5 години. Максималната продължителност на регистрацията не може да бъде по-дълга от 25 години.

Национален, европейски или международен промишлен дизайн?

Промишленият дизайн има териториално приложение, което означава, че изключителните права се предоставят и упражняват само в рамките на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три начина, по които можете да придобиете защита в една или повече държави:

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Процедурата за регистрация на национално ниво е описана подробно на официалната страница на Патентното ведомство и на портала за електронни услуги, които ведомството предлага.

На страницата на портала има секция с указания за заявяване на промишлен дизайн онлайн. Указанията проследяват всяка стъпка от процедурата и съдържат визуализации къде и каква информация трябва да въведете.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Наличните указания на портала за електронни услуги на Патентното ведомство своевременно се обновяват, съобразно последните промени в приложимото законодателство.

Процедурата пред Патентното ведомство стартира с подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн по образец. Заявката може да се подаде лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. Ако лицето няма постоянен адрес или седалище в Република България или в друга държава членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, то може да извършва действия пред Патентното ведомство само чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост.

Заявката може да бъде подадена директно в Патентното ведомство на специално обособена за това регистратура, чрез лицензиран пощенски оператор, чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле, по електронен път на електронния адрес за кореспонденция на Патентното ведомство и чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство.

Към заявката се прилагат следните документи:

 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • приоритетен документ, когато е претендиран приоритет;
 • документ за платени такси. Таксите, които се събират от Патентното ведомство в рамките на процедурата по регистрация може да откриете тук.

Когато заявката се подава по електронен път се прилагат сканираните изображения на посочените документи. Когато заявката е подадена чрез електронна поща или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, оригиналът на заявката се предоставя на Патентното ведомство в едномесечен срок. В този случай за дата на заявяване се счита датата на получаване на заявката на електронната поща. За подаване чрез портала за електронни административни услуги на Патентното ведомство не се изисква подписване на заявката с квалифициран електронен подпис. Когато заявката е подадена по факса или по електронен път и отговаря на изискванията за датиране, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след едномесечния срок, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството. Когато заявката е подадена по факс или по електронен път с черно-бели изображения и отговаря на изискванията за датиране, а с оригинала се получат цветни изображения, за дата на подаване на заявката се счита датата на получаването в Патентното ведомство на цветните изображения.

След получаване на заявката, тя се регистрира като получена и се предава на специализираната дирекция с оглед извършването на проверка за редовност и установяване на дата на подаване на заявката. Дата на подаване се установява, когато са представени:

 • заявката за регистрация;
 • името и адресът на заявителя;
 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

При кумулативното наличие на всички предпоставки, експертът датира заявката, като заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за дизайн. На заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.

В случай, че не е налице някоя от предвидените предпоставки, на заявителя се изпраща съобщение, че заявката се счита за неподадена.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на срока таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

За заявки с установена дата на подаване и с представени доказателства за платени такси се извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на нормативната уредба към заявката. Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани недостатъците в определения срок, производството се прекратява.

Когато е направена претенция за приоритет, след формалната експертиза се проверява дали са представени доказателства с оглед направената претенция за приоритет и дали е платена таксата за направената претенция. В случай, че претенцията за приоритет не е направена съгласно законовите изисквания, тя не се уважава и заявителят се уведомява за това по надлежния ред.

В двумесечен срок след изтичането на срока за отстраняване на недостатъците и ако те бъдат отстранени, се извършва експертиза по същество, която включва проверка дали заявеният дизайн отговаря на посочените в закона критерии – дали заявеното представлява дизайн и дали той отговаря на изискванията за новост и оригиналност, както и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Когато заявката отговаря на законовите изисквания, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се смята за оттеглена.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Законът допуска възможност за отлагане на публикацията на регистрацията за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията може да бъде направено само със заявлението за регистрация и трябва да е придружено с документ за платена такса. Отложената публикация означава, че при решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.

Може да откриете подробна информация на официалната страница на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Чрез Регистрация в ЕС – дизайн на Общността

Относно получаването закрила на промишлен дизайн на цялата територия на може да откриете подробна информация на официалната страница на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Каква закрила предоставя дизайнът на Общността, какви са предимствата на тази регистрация и каква е разликата с международноправната закрила по Хагската спогодба, може да научите и от страницата на Патентното ведомство.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Тези и много други ресурси са достъпни на български език на официалната страница на Службата на Европейския съюза за интелектуална собственост .

Чрез регистрация в Световната организация по интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба Чрез регистрация в Световната организация по интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба (международноправна закрила)

На официалната страница на Патентното ведомство на България можете на откриете подробна информация, която описва:

 • какво представлява Хагската спогодба за международна закрила на промишлен дизайн;
 • какви са предимствата на международната закрила на промишлен дизайн;
 • кой може да подаде регистрация за международна закрила;
 • какъв е срокът на закрилата;
 • какви са необходимите документи за подаване на международна заявка;
 • какви са редът и процедурата за подаване на международна заявка.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

На официалната страница на Световната организация за интелектуална собственост можете да откриете указания как да попълните и подадете заявка за международна закрила, както и всички необходими документи.

Повече информация
Повече информация Повече и пълна информация за процедурата за регистрация на промишлен дизайн и свързаната с него нормативна уредба може да откриете на страницата на: