Loading...

Разпределение на печалбата

Актуално към 26.03.2021 г.

Какви са правилата за разпределяне на печалбата на фирмите?

Според българското законодателство единствено фирмите, които са формирали счетоводна печалба след данъци, могат да вземат решение за разпределение на печалба и изплащане на дивидент към своите съдружници. Предварителното разпределение на дивидент не е уредено в българското законодателство за разлика от други държави.

Редът за образуване и разпределение на печалба, се урежда от Търговския закон („ТЗ“). Правилата за разпределяне на дивидент са различни в зависимост от правната форма на съответната фирма.

Акционерните дружества могат да разпределят печалба само ако:

  • през изминалата календарна година са формирали счетоводна печалба и това е отразено в годишния финансов отчет, който се приема от Общото събрание на дружеството; и
  • чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи – всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, е не по-малка от сумата на регистрирания капитал на дружеството, увеличена с „фонд“ Резервен и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Акционерните дружества са длъжни по закон да заделят 1/10 от формираната печалба във фонд „Резервен“, докато фонд „Резервен“ не достигне 1/10 от регистрирания капитал на фирмата.

Ако тези предпоставки са налице, Общото събрание на съответното акционерно дружество може да вземе решение за разпределяне и изплащане на дивидент и да възложи на своя Управителен съвет или Съвет на директорите (в зависимост от формата на управление) да изплати разпределената печалба на съответните акционери спрямо техните права.

Дружествата с ограничена отговорност имат право да разпределят печалба, ако:

  • през изминалата календарна година са формирали счетоводна печалба и това е отразено в годишния финансов отчет, който се приема от Общото събрание на дружеството; и
  • чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи – всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, е не по-малка от сумата на регистрирания капитал на дружеството.

Дружествата с ограничена отговорност не са длъжни по закон да образуват фонд „Резервен“. Такова задължение може да се предвиди от съдружниците в дружествения договор. В такъв случай по аналогия се прилагат правилата за акционерното дружество или изрично предвидените правила в дружествения договор.

Ако тези предпоставки са налице, Общото събрание на съответното ООД може да вземе решение за разпределяне и изплащане на дивидент и да възложи на Управителя на дружеството да изплати разпределената печалба на съответните съдружници.

Еднолични търговци („ET”) – ЕТ са физически лица, които извършват търговска дейност в лично качество, а не чрез обособено дружество. За разлика от съдружниците в дружествата и техните дружества, при ЕТ не се стига да отношения между два различни субекта на правото. Поради тази причина ЕТ не разпределят печалба, а печалбата, която формират за съответната календарна година, представлява доход за тях.

Този доход е част от годишния доход на съответното физическо лице и се включва в годишната данъчна декларация за физически лица, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината следваща годината, за която се отнася.

Данъчната основа се определя по правилата на ЗКПО, т.е. от приходите през годината се изваждат разходите за годината и се образува счетоводна печалба. Правилото, че не всички разходи и приходи се признават за данъчни цели, важи и тук. Данъчната ставка за доходите от дейността за едноличен търговец е не 10%, а 15%.

Какви са дължимите данъци при разпределяне на печалба?

Разпределянето на печалба (дивидент) поражда задължение за удържане и изплащане на данък дивидент.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО и чл. 38 от ЗДДФЛ, дивидентите се облагат с окончателен данък, когато се разпределят от български фирми в полза на:

  • чуждестранни фирми (с изключение на дружествата, които са установени в ЕС или ЕИП);
  • местни юридически лица, които не са търговци; и
  • български или чуждестранни физически лица, в т.ч. и в полза на ЕТ.

Ако българска фирма разпределя печалба към друга българска фирма или чуждестранна фирма, която е установена в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, българската фирма няма задължение за удържане и изплащане на данък дивидент.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Данъчната основа е брутният размер на разпределените дивиденти, като данъчната ставка е 5%.

Данъкът се удържа от разпределящата печалбата фирма и се декларира и изплаща по сметки на НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за изплащане на дивидент от Общото събрание дружеството. Не е нужно те фактически да са изплатени от дружеството. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран платецът на дохода(дружеството). Декларацията може да се подава единствено по електронен път с КЕП.

Повече информация
Повече информация Повече информация относно разпределение на печалбата на дружествата и дължимия данък върху дивидентите може да намерите:
  • в Търговския закон;