Loading...

Разрешаване на търговски спорове

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какво е медиация и какви са предимствата ѝ?
 • Какво е арбитраж и какви са предимствата му?
 • Какви са предимствата на решаване на спора по съдебен ред?

При осъществяването на търговска дейност е възможно да възникнат спорове. Като търговски се определят споровете, по които поне едната от страните е търговец. Търговските спорове могат окажат негативно въздействие върху дейността на търговците, поради което е важно те да бъдат разрешени бързо и адекватно. Това може да бъде постигнато както чрез съдебни, така и чрез извънсъдебни механизми, най-разпространените от които са медиация, арбитраж и решаване на спора по съдебен ред.

Какво е медиация и какви са предимствата ѝ?

Медиацията е извънсъдебен механизъм за разрешаване на спорове и представлява доброволна процедура, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Чрез медиация могат да бъдат решавани граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични (чл. 3 от Закона за медиацията). Медиацията е все по-предпочитано средство за разрешаване на спорове, поради многобройните си предимства – бързина, ефективност, поверителност, ниска цена.

Важно е да се отбележи, че медиаторът е безпристрастно лице. Той не е съдия и не налага решение по спора. Функциите на медиатор може да изпълнява само лице, което отговаря на определени законови изисквания, в т.ч. не е осъждано за престъпления от общ характер, завършило е успешно курс на обучение за медиатор и е вписано в Единния регистър на медиаторите. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Медиацията е подходящо решение и когато двете страни по спора са в трайни отношения, които желаят да съхранят. Участието в процедурата по медиация е напълно доброволно – всяка от страните може да напусне процедурата, когато пожелае.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

В процедурата по медиация по желание на страните могат да участват адвокати и други специалисти.

Такса

Всеки медиатор или център за медиация са свободни да определят своя тарифа, по която осъществяват услугата. Заплащането на медиацията в повечето случаи се таксува на час или на сесия.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за медиацията можете да откриете на страниците на:

Какво е арбитраж и какви са предимствата му?
Арбитражът представлява алтернатива на правосъдието, осъществявано от държавните съдилища. Арбитражният съд може да се състои от един или повече арбитри, чийто брой се определя от страните. Арбитражът може да бъде постоянна институция или да бъде образуван за решаване на определен спор. Важно е да се отбележи, че до решаване на спора чрез арбитраж може да се прибегне само когато страните в даден момент са заявили съгласието си за това в писмена форма (в т.ч. чрез размяна на писма, телекси, телеграми или други средства за съобщения). Обикновено съгласието на страните се заявява чрез изрична клауза в сключваните между тях договори (т. нар. арбитражна клауза) [1]. Дори страните да не са включили арбитражна клауза в договора във връзка, с който е спорът, те все пак могат да се обърнат към арбитражен съд, ако постигнат съгласие за това.

Дори страните да са постигнали съгласие обаче, арбитражните съдилища не могат да решават:

 • спорове, свързани с вещни права (напр. право на собственост, право на ползване,право на строеж и др.) или владение върху недвижим имот;
 • спорове, свързани с издръжка или права по трудово правоотношение;
 • спорове, по които една от страните е потребител (физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност).

Някои предимствата на арбитража:

 • бързина – правораздаването, осъществявано от арбитражите, е по-бързо от правораздаването, осъществявано от държавните съдилища;
 • стабилност на решението – арбитражното решение е окончателно и слага край на спора; това означава, че страните не трябва да минават през няколко съдилища, за да стигнат до окончателно решаване на спора;
 • свобода на договаряне – страните могат чрез арбитражната клауза да определят арбитражния съд, приложимия закон, по който ще се реши спорът, мястото, където ще се проведе арбитражното производство, броя на арбитрите и какви качества следва да притежават те, езиците, на които ще се води арбитражното производство и др.;
 • конфиденциалност – арбитражното дело е непублично, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.

Нужно е да имате предвид, че всяка от страните по арбитражното дело може да бъде представлявана от адвокат.

Следва да се отбележи, че е възможно арбитрите да бъдат и лица без юридическо образование.

Решението на арбитража е окончателно и слага край на спора. То не подлежи на преразглеждане от друг съд от по-горна инстанция за разлика от решенията, постановени от държавните съдилища.

Възможно е единствено Върховният касационен съд, по искане на една от страните, да отмени решението при наличието на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Съществуват много на брой арбитражни съдилища, не всички от които се ползват с доверие и добра репутация сред търговците. Поради това при включване на арбитражна клауза търговецът следва внимателно да проучи арбитражния съд, на който ще бъдат доверени търговските спорове. Веднъж сключил валидна арбитражна клауза, търговецът не може да се обърне към държавен съд за решаване на спора, освен ако и другата страна не е съгласна за това.

Решенията на арбитражните съдилища, подобно на решенията на държавните съдилища, подлежат на принудително изпълнение.

Такса

Арбитражните съдилища сами определят таксите, които се дължат за решаване на спорове.

Срок

Обикновено делата пред арбитражните съдилища се решават в срок до 12 месеца от започване на производството.

Повече информация
Повече информация

За повече информация, моля Вижте интернет страницата на Българска търговско-промишлена палата.

Какви са предимствата на решаване на спора по съдебен ред?

Страните по един спор могат да го отнесат за решаване до държавен съд.

Някои предимства на правораздаването, осъществявано от държавните съдилища:

 • инстанционност – решението по спора, постановено от съда, може да бъде обжалвано пред съд от по-горна инстанция на основания, посочени в Гражданския процесуален кодекс;
 • не са налице ограниченията относно предмета на спора, каквито има при арбитража;
 • съдиите, които правораздават, са правоспособни юристи;
 • безпристрастността на съдиите е гарантирана в по-висока степен, отколкото при арбитражите.

Такса

Дължимата държавна такса се определя съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Срок

Като недостатък на решаването на спора по съдебен ред може да бъде посочена дългата продължителност на съдебното производство – понякога то може да продължи с години.

Повече информация
Повече информация

За повече информация относно законодателството в областта, моля вижте интернет страницата на Министерство на правосъдието.


[1] Примерна арбитражна клауза, препоръчана от Българската търговско-промишлена палата: “Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”