Loading...

Ред на извършване на ОВОС

Актуално към 26.03.2021 г.

Последователността, в която се извършва оценка на въздействието върху околната среда, е описана в чл. 2. ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата) и включва следните стъпки:

 • Уведомяване на компетентните органи и засегнатото население – възложителят уведомява компетентните органи относно своето инвестиционно предложение. Едновременно с това възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си (ако има такава) и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин;
 • Преценяване на необходимостта от ОВОС – МОСВ/РИОСВ извършва проучване и преценява необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда;
 • Извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС – възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултации, съобразно характеристиките на инвестиционното предложение. При заявен писмен интерес към процедурата по ОВОС от лица или организации извън определените, възложителят осигурява извършване на консултации и с тях. Информацията, полумена при консултацците се използва за изработване за задани за обхвата на ОВОС. възложителят, в съответствие с изготвеното задание и изискванията на ЗООС възлага изготвянето на доклад. Докладът по ОВОС е нужно да съдържа обширна информация относно спецификите на предстоящото строителство, характеристиката на съществуващата околна среда, степента на предполагаемите бъдещи въздействия както и алтернативите за инвестиционни предложения. Докладът по ОВОС се изработва от екип от независими експерти, като включва и източниците на информация, методиката за прогнози и ОВОС, мерките за намаляване на предполагаемите бъдещи отрицателни въздействия върху околната среда;
 • Оценяване на качеството на доклада за ОВОС – за оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС по образец. Оценката се извършва от компетентния орган в 30-дневен срок от внасянето на искането. Оценката може да бъде положителна или отрицателна, като, когато тя е отрицателна, органът дава указания за отстраняването на непълнотите и несъответствията в доклада. Компетнентият орган дава срок за изпълнение на указанията. В случай, че допълненият/преработен доклад не бъде представен в указания срок, процедурата по ОВОС се прекратява.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

При три отрицателни оценки, процедурата по ОВОС се прекратява.

 • Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС – компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя и засегнатите общини, райони и/или кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложенията към него, като протоколът от обществените обсъждания се представя на компетентния орган, който може да вземе решение и дава указания за допълване на доклада в резултат на постъпили по време на обществените обсъждания мнения, становища и възражения. В тези случаи се налага да бъде осигурено ново обществено обсъждане;
 • Вземане на решение по ОВОС – компетентният орган взима решението в срок до 45 дни след приключване на обществените обсъждания. Решението по ОВОС е положително, когато липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение и с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве. Решението може да бъде и отрицателно, когато не са предложени или приети от възложителя или не съществуват други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда или са депозирани възражения по законосъобразност;
 • Осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС – РИОСВ/МОСВ осъществява контрол по изпълнението на условията от решенията; 1. при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти; 2. по време на строителството; 3. при издаване на разрешение за ползване на строежа; 4. по време на експлоатацията на обекта.

Необходими документи за предоставяне на услугата по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС

За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по образец до компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, като към него се прилагат следните документи:

 • Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – информация за възложител, инвестиционно предложение, потенциално въздействие на околната среда, обществен интерес и др.;
 • За изясняване на обществения интерес компетентният орган осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2, като поставя съобщение на своята интернет страница за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересовани лица. Предоставя копие на искането и информацията по Приложение 2 на електронен носител на съответната община/район/кметство;
 • Оценка по чл. 99а от ЗООС (потвърждаваща прилагането на най-добрите налични техники);
 • Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Изграждането и експлоатацията на ново и експлоатацията на съществуващо предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал за околната среда или на части от него се извършват след издаване на решение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на доклада за безопасност. Решението е задължително за издаване на разрешение за строеж на предприятието и/или съоръжението по реда на ЗУТ. Изключение представляват предприятия/съоръжения, както и планирани изменения/разширения в тях, за които е приключила процедура по ОВОС с решение, с което е одобрено местоположението и са потвърдени безопасните разстояния;
 • Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса.

Образец на заявление може да видите тук. Компетентните органи се произнасят по необходимостта от извършване на ОВОС в срок един месец от внасяне на искането от възложителя.

Въз основа на резултатите от извършените проверки се изготвя решение, в което се посочва заключение относно липсата или наличието на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Обжалване на решенията по ОВОС/решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС

Решенията по ОВОС/решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от оповестяването им по съответния законов ред.

Процедурата по обжалването се извършва чрез административния орган (МОСВ/РИОСВ), издал решението, до компетентния административен съд. Съдебните решения на административните съдилища подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

Такса За издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 500 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите).

Министерство на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка. Регистърът може да бъде намерен тук.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за реда на извършване на оценка за въздействие върху околната среда и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: