Loading...

Транспорт на стоки извън ЕС

Актуално към 26.03.2021 г.

Кои са основните специфики на транспорта на стоки извън ЕС?

В най-общ план, износът на стоки към страни извън Европейския съюз (ЕС) е определен като „износ към трети страни“. Търговците, които изнасят стоки за страни извън ЕС трябва да следят за изпълнението на няколко ключови административни процедури, сред които са подаването на експортна декларация до митницата, заплащането на ДДС, експортни данъци и мита в страната–дестинация, както и проследяването на задължителните транспортни процедури. Има много експортни процедури, като схеми за освобождаване от мита, от които компаниите могат да се възползват.

Как се начислява ДДС при износ на стоки извън ЕС?

При износа на стоки извън ЕС обикновено можете да начислите за тях нулева ставка на ДДС. За да се приложи това, Вие трябва да запазите записите за тяхната продажба и транспорт, както и официално свидетелство за износ. Официалното свидетелство за износ може да бъде или Съобщение за изпращане на стоки (за стоки, напускащи ЕС директно от Вашата страна), или за стоки, които напускат ЕС през други държави членки (косвен износ, Пътно Копие 3 от Единния Административен Документ).

Повече информация
Повече информация

Образец на единния формат за подаване на данните от Единен Административен Документ (ЕАД) в електронна форма можете да откриете тук.

Как се определят митата и таксите при износ на стоки извън ЕС?

При извършване на износ извън рамките на ЕС, третата страна (получател) може да начисли мито върху стоките, както и еквивалент на ДДС или на данък върху продажбите. Интегрираната митническа тарифа на ЕС (TARIC) е общо приложима за страните от Съюза и комбинира класификацията на стоките и митническите ставки, които се прилагат за всеки клас стоки, които са обект на търговия с трети страни. TARIC дава ясна представа за всички мерки, които трябва да се предприемат от лицата, занимаващи се с износ на стоки от ЕС.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно Интегрираната митническа тарифа на ЕС (TARIC), както и свързаната с нея база данни, можете да откриете на страницата на Европейската Комисия.

В кои случаи може да се стигне до освобождаване от износни мита?

По силата на Регламент (EО) № 1186, като част от Системата на ЕС за митнически освобождавания, съществуват различни категории стоки, които са допустими за освобождаване от износни мита. При определени условия стоките са освободени от износни мита, когато те се отнасят за:

  • стоки с незначителна стойност;
  • домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска дейност от държава в ЕС в държава извън ЕС;
  • селскостопански продукти, получени от земеделски стопани извън ЕС в държави в непосредствена близост до Общността;
  • семена, изнасяни от земеделски производители за използване в имоти в държави извън ЕС;
  • фуражи и храни за животни по време на износа им.
Повече информация
Повече информация

Повече информация относно освобождаването от износни мита можете да откриете в Дял III от Регламент (ЕО) №1186/2009 НА Съвета на ЕС.

Кои са преференциалните търговски споразумения на ЕС с трети страни, от които можете да се възползвате при износ на стоки?

За да подпомогнат търговията с ЕС, реципрочни търговски споразумения са сключени с редица страни по целия свят. Тези споразумения позволяват на стоки, които са с произход от ЕС (в съответствие с преференциални правила за произход) да се възползват от преференциални ставки на митата, когато се декларират в митницата на съответната страна партньор. Списък със сключените от ЕС двустранни и регионални търговски споразумения с трети страни е поместен на страницата на Министерство на икономиката.

При износ към страна, с която е сключена подобна спогодба, Вие трябва да набавите на Вашия клиент Сертификат за произход на продуктите, за да подкрепите иска си за преференции при вноса.

Какво представлява сертификатът за произход на стоки?

Сертификатът за произход е документ, удостоверяващ, че стоките произхождат от ЕС. Произходът на стоката е определящ при прилагането на тарифната политика на страната-вносител, като двустранните спогодби между ЕС и трети страни позволяват на българските износители да се възползват от преференциални условия (вкл. при прилагане на съответните мита и тарифи).

Сертификатът за произход се издава от европейска митническа институция (за България – Агенция „Митници“) или оторизирана промишлена палата (Българска търговско-промишлена палата).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Сертификатите за произход, издавани от Агенция „Митници“ и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) изпълняват една и съща функция и са взаимнозаменяеми за целите на износа към трети страни.

  • Повече информация относно Сертификата за движение на стоки EUR.1, издаван от Агенция „Митници“, можете да откриете на страницата на Единен портал за електронни административни услуги;
  • Повече информация относно сертификатите за произход на стоки, издавани от БТПП може да се намери на страницата на Палатата.