Loading...

Видове държавни помощи

Актуално към 26.03.2021 г.

Какви са видовете държавни помощи?

  • Директна – директен трансфер на средства към представляваното от Вас предприятие, или;
  • Индиректна – без да е налице директен трансфер на средства от публичен орган към представляваното от Вас предприятие, Вие получавате икономическа изгода, като участвате в общи мероприятия, финансирани с публични средства, например участие в международни изложения, панаири, партньорство в проект за обучение на служители от Вашата фирма, получавате консултантски услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните (в случаите, в които на консултиращата организация са предоставени публични средства за извършване на услугата), безплатна реклама по държавна телевизия, инфраструктурни проекти, облагодетелстващи индивидуални или група потребители и др.

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, относими към оперативните програми и програми за безвъзмездно финансиране са следните видове помощи, от които бизнесът може да се възползва [1].

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Регионалните помощи не се прилагат за дейности в областта на стоманодобива, въгледобива, корабостроенето, производството на синтетични влакна, транспорта, както и свързаната с него инфраструктура, производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури.


[1] Списъкът не е изчерпателен и има за цел единствено да даде примери за видове категории държавни помощи, които биха могли да са подходящи за МСП в определени хипотези и при наличие на определени обстоятелства.