Loading...

Видове трудови договори

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция ще намерите информация за:

 • Разлики между трудов и граждански договор;
 • Различни видове трудови договори;
 • Различни видове срочни трудови договори;
 • Задължителни елементи на трудовия договор.

Каква е разликата между трудов и граждански договор?

Таблицата по-долу обобщава основните разлики между трудов договор (ТД) и граждански договор. Трябва да имате предвид, че има два вида граждански договори, въз основа на които се полага труд: договор за изработка (ДИз) и договор за поръчка (ДП).

Трудов договор Граждански договор
Предмета на договора Извършване на дадена работа – дължи се работна сила ДИз: сключва се за постигане на определен резултат

ДП: сключва се за извършване на определени правни действия

Вътрешните отношения Служителят работи под контрола на работодателя и е в зависимост от установените от него ред и трудова дисциплина Изпълнителят е самостоятелен и независим
Повторяемост на труда Договор за продължаващо и многократно изпълнение Предполага еднократно изпълнение
Разпределение на риска Работникът/служителят не носи риск от стопанската дейност – той се поема от работодателя. Рискът е за изпълнителя
Място на изпълнение Определя се по взаимно съгласие и най-често по седалището на работодателя Определя се от изпълнителя
Изпълнение на задълженията Задълженията се изпълняват лично от работника/служителя Не е задължително изпълнението да е лично
Форма на договора Договорът е задължително в писмена форма Договорът може да бъде и устен
Нормативен документ Кодекс на труда Закона за задълженията и договорите

Какви са различните видове трудови договори?

 • Срочен трудов договор;
 • Трудов договор за изпитване (сключва се преди сключването на окончателен ТД и неговото основно предназначение е да се провери дали замисленият ТД удовлетворява интересите на страните);
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато подготвяте трудов договори за изпитване, не забравяйте …

 • да обърнете внимание в чия полза е установена уговорката за изпитване;
 • да уточните каква е продължителността на времето за изпитване;
 • максималната продължителност за изпитване е до 6 месеца;
 • договор за изпитване може да се сключва само веднъж с един и същ служител, за една и съща работа, в едно и също предприятие.
 • Трудов договор за неопределено време;
 • Трудов договор за полагане на допълнителен труд при същия работодател;
 • Трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател;
 • Трудов договор за работа през определени дни от месеца;
 • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;
 • Трудов договор с условие за обучение по време на работа;
 • Трудов договор с условие за стажуване;
 • Трудов договор за надомна работа;
 • Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа.
Повече информация
Повече информация Повече информация за видовете трудови договори, можете да намерите тук.

Какви са различните видове срочни трудови договори?

 • За определен срок – срокът трябва да е точно формулиран за точно определен период от време; не може да бъде за повече от 3 години.
 • За завършване на определена работа – срокът се определя чрез времето, необходимо за завършване на уговорената работа, поради това работата трябва да е точно определена в договора; няма ограничения за максимална продължителност.
 • За заместване на отсъстващ служител – може да се сключи както за заместване на служител по безсрочен, така и по срочен ТД; срокът се определя от продължителността на отсъствието на служителя – титуляр на длъжността. Ето защо в ТД за заместване трябва изрично да се индивидуализира титулярят.
 • За времето докато трае провеждането на конкурс – когато за работата е обявен конкурс за заемането ѝ. Докато трае процедурата по провеждане на конкурса, е необходимо съответната длъжност да бъде изпълнявана. Този договор може да бъде сключван във всеки момент, докато трае конкурсната процедура.
 • За определен мандат – когато работникът или служителят при осъществяването на дейността си подпомага даден мандатен орган за срока на мандата му (мандатни органи са например президента, кмета, Министерския съвет и т.н);
 • За срока на дългосрочна командировка в задгранично представителство на Република България в чужбина – когато се командирова дългосрочно служител от дипломатическа служба на Министерство на външните работи или от друго ведомство.
Важно е да знаете
Важно е да знаете
 • Срочният ТД може да се превърне в договор за неопределено време ако служителят продължи да работи след изтичането на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя.
 • Договорът за неопределено време може да се превърне в срочен ТД при изрично съгласие на служителя.
 • Срочният ТД за определен срок се сключва за изпълнението на временни, сезонни или краткотрайни и дейности.
Повече информация
Повече информация
 • Повече информация за срочните трудови договори можете да намерите тук.

Какви са задължителните елементи на трудовия договор?

Всеки трудов договор трябва да съдържа следните задължителни елементи:

 • месторабота;
 • длъжност и вид на възложената работа;
 • дата на сключване на трудовия договора и дата на започване на работа;
 • срок на трудовия договор;
 • продължителност на основния, на удължения и на допълнителния (ако е приложимо) платен годишен отпуск;
 • срок за предизвестие за прекратяване на трудовия договор, който трябва да бъде еднакъв за работодателя и за служителя;
 • основно брутно месечно възнаграждение и постоянни допълнителни възнаграждения (напр. възнаграждение за трудов стаж и професионален опит), както и периодичността на тяхното изплащане;
 • продължителност на работния ден или седмица.

При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност (но не по-късно от един месец след влизането в сила на изменението) да предостави на работника или служителя писмена информация, за извършените промени.