Loading...

Внос и износ на стоки извън теритoрията на ЕС

Актуално към 26.03.2021 г.

Като част от Европейския съюз, България е част и от Митническия съюз на ЕС. Това Ви позволява да търгувате с всички граждани и фирми на европейския съюз без нужда от извършване на административни процедури по внос или износ и плащане на мита.

За реализация на стоки извън територията на ЕС обаче е нужно да спазвате митническите процедури за извършване на износ към страни извън ЕС и съответната процедура по внос на третата страна, като повече информация за митническите режими и разрешителни за внос и износ може да намерите на следната страница.

Каква е приложимата правна уредба?

Митническите процедури са единни за всички държавни членки на ЕС и затова са уредени с актове на Европейския съюз. Основен акт е Регламент № 952/2013 г., известен под наименованието Митнически кодекс на Съюза („МКС“). Правилата, уредени с МКС, са допълнени и доразвити от следните европейския актове:

  • Делегиран Регламент 2015/2446 от 2015 г. за допълнение на МКС;
  • Регламент за изпълнение 2015/2447 от 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на МКС;
  • Делегиран Регламент 2016/341 от 2015 г. за допълнение на МКС и
  • Регламент №1186/2009 за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

Българският Закон за Митниците има субсидиарен характер и единствено урежда въпроси, за които не се съдържат правила в горепосочените европейски актове. Освен това Законът за Митниците урежда устройството и организацията на Агенция „Митници“ и извършваната от нейните органи дейност.

Нормативните актове могат да се намерят както на страницата на Агенция „Митници“, така и на страницата на Официалния вестник на ЕС.

Какви са правилата при внос и износ на стоки извън рамките на ЕС?

При извършване на износ (т.е. физическо изнасяне на стоки извън територията на Митническия съюз на ЕС) не се дължат мита за износ от страните членки на ЕС освен в изключителни случаи. Докато административната процедурата по износ се урежда по горепосочените правила, то административната процедура по внос и задълженията за плащане на мита за внос на държавата, в чиято територия се внасят стоките, се уреждат от местното законодателство на държавата по вноса. Процедурата може да бъде специфична във всяка една държава.

При извършване на внос (т.е. фактическо внасяне на стоки на митническата територия на ЕС под режим за свободно ползване на стоката) се дължат мита за внос съгласно общата митническа тарифа на ЕС, допълнителна информация за която може да намерите на следния адрес.

Административната процедура по вноса се урежда от горепосочените европейски актове.

Какво представлява сертификатът за произход на стоки и какво е приложението му?

При много случаи на износ от ЕС (внос в трета държава) или внос в ЕС, дължимото мито зависи от решения, отнасящи се до обвързваща информация за произхода („ОТИ“) на стоките, по-известна сред бизнеса като сертификати за произход на стоки.

За целите на вноса в територията на ЕС правилата за издаване на сертификат за произход на стоките се уреждат от чл. 33 на МКС. Определянето на произхода на изнасяната стока е нужно с цел прилагане на тарифни и други важни критерии (напр. за да могат да се ползват преференциални мита при внасяне на стока на територията на ЕС).

Съгласно чл. 33 от МКС такъв сертификат се издава въз основа на подадено заявление до съответните митническите органи. Сертификатите за произход имат действие само за митнически цели за конкретните стоки и спрямо лицето, на което е издаден сертификатът, а не генерално действие за всички лица и всички подобни стоки.

Срок

Сертификатите за произход са валидни за срок от три години от датата на издаването им.

За целите на износа от България към страни извън ЕС сертификатът за произход на стоки е документ, който удостоверява произхода на стоките, подлежащи за износ.

Определянето на произхода на изнасяната стока е нужно с цел прилагане на тарифни и други важни критерии.

Например, за да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в други страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия. За тази цел страната-износител трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка съобразно приетите преференциални схеми.

Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат от Агенция „Митници“ или от оторизирана организация. Такава организация в България е Българската търговско-промишлена палата („БТПП“). БТПП заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци, независимо дали са членове или не. Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр. София и в Регионалните търговско-промишлени палати.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно сертификатите за произход на стоки може да се намери на страницата на БТПП.

Повече информация относно електронните услуги, предоставяни във връзка с вноса и износа на стоки, може да намерите на страницата на Единния портал за електронни административни услуги.