Loading...

Емил Караниколов: Приватизацията изигра своята роля

Интервю за в.Банкерь

– Г-н Караниколов, изборът Ви за министър на икономиката в третия кабинет на Бойко Борисов се превърна в една от най-обсъжданите теми преди седмица. В медийното пространство се появиха коментари, които Ви свързват с приватизационни сделки, за които се смята, че са обслужвали интересите на Делян Пеевски. Защо?

– Имах възможността вече няколко пъти да обясня обстоятелствата около номинирането ми за министър на икономиката. Истината е, че успях да проведа няколко срещи с г-н Волен Сидеров, на които изложих концепцията си и приоритетите в предстоящата ми работа в министерството. Депутатите от ПП “Атака” решиха да заложат на експертността, на професионализма и опита ми в държавната администрация и затова издигнаха моята кандидатура. Останалото са интерпретации.

Поемате управлението на едно от най-важните министерства у нас. Смятате ли, че досегашният Ви опит е достатъчен, за да се справите с предизвикателствата, пред които Ви изправя този пост?

– Вярвам, че е така. Работата ми в администрацията и като изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) ми даде уникалния шанс да мога да се срещам инстуционално и да се запозная с проблемите и исканията на различните участници в стопанския ни живот – хората от бизнеса, синдикалните организации, мениджмънта на държавни дружества. Превръщаш се в един вид арбитър или медиатор за тези три страни, сблъскваш се с очакванията на чуждестранните инвеститори за икономическия климат в страната ни, с недоволството от бюрократичните и административните тежести на дребния и средния бизнес, с опасенията (често и страховете) на работниците, а също и с проблемите, свързани с мениджирането на държавната собственост – дружества, имоти и обособени части.

Първият Ви акт беше разпореждането за интензивни проверки на язовирите в цялата страна успоредно с набелязаните мерки, свързани с надзора на тези съоръжения. Имате ли представа в колко окаяно състояние са голяма част от тях и какви действия ще предприемете?

– Времето, а за съжаление и случилите се трагични инциденти през годините показаха, че надзорът и техническото състояние на язовирите са теми от първостепенно значение.

Затова буквално в първия ден, в който встъпих в длъжност, разпоредих засилване на контрола и масови проверки в цялата страна. Мисля, че това е тема, по която не можем да си позволим никакви компромиси или пък да губим ценно време. В изпълнение на тази заповед през почивните дни – от 6 до 8 май, бе осъществено 24-часово дежурство на инспекторите на ДАМТН в Северозападна България, където валежите бяха най-изобилни. Постоянно бе следено нивото на девет язовира на територията на общините Враца, Хайредин и Борован. В момента сме в сезона на обилните валежи и затова контролът в цялата страна е засилен. Проверени са общо 169 язовира, част от проверките правим в партньорство с други институции, включени в съответните областни комисии. Съставени са 33 акта и са направени 37 предписания за отстраняване на технически неизправности. Към този момент няма непосредствена опасност някой от проверените водоеми да прелее.

Изискахте и доклад за това как се следи състоянието на повърхностите и подземните води в районите на бившите уранови мини. Имате ли вече предварителна информация за състоянието им.

– Разпоредил съм да ми се представи подобен доклад и в момента тече триседмичният срок, в който трябва да бъде изготвен. Веднага след като ми бъде предоставен, ще обявим направените констатации.

-По времето на министър Божидар Лукарски се роди един истински държавен мастодонт Държавната консолидационна компания, под чиято шапка влязоха всички предприятия от оръжейната ни промишленост. Тогава се появиха съмнения, че се подготвя приватизацията им, въпреки че са включени в забранителния списък. Сега като сте техен принципал, каква ще бъде политиката Ви по този въпрос?

– Знаете, че по искане на премиера г-н Бойко Борисов още на първото заседание на Министерския съвет бе взето решение за спиране на приватизацията на акции и дялове от държавни дружества – действие, което напълно опровергава тези страхове. Приватизацията е фундаментален процес, но е инструмент на прехода, който изигра своята роля. Време е вече да приключим с него и да започнем да надграждаме – да стабилизираме и да оптимизираме управлението на малкото останали държавни дружества. Време е да преодолеем тяхната технологична изостаналост, да въведем иновациите като основен начин за растеж и способ за повишаване на конкурентоспособността им.

-Преди година ДАНС започна сериозна проверка в „Кинтекс”, но резултатите от нея и до ден днешен не са известни. Вие имате ли представа какви нарушения са били открити там?

– Благодаря Ви за въпроса. Но към момента нямам подобна информация. Ще проуча този казус и ще се запозная приоритетно с резултатите.

-Вие сте човекът, който е пряко отговорен за управлението на най-ресурсните държавни фирми. Наскоро се разрази скандал, в който беше забъркано името на служебния министър Теодор Седларски по повод на подготвяни промени в бордовете на някои от тези дружества. Вие ще правите ли проверки в тези компании и да очакваме ли рокади в тях?

– Смени засега няма да има, но предвиждаме намаляване на броя на хората в директорските бордове. В момента няма ясни критерии за начина, по който те се избират, затова, първо, искаме да изработим конкретни правила и след това ще се преценяват някакви мерки. Ще се стараем да избягваме прибързани и немотивирани рокади.

-Под прякото Ви наблюдение е и управлението на някои от най-мащабните европейски програми. Какви са очакванията Ви за резултата от реализацията им?

– Финансовият ресурс на програмата е предназначен за подобряване на производствените процеси, за развитие на потенциала на българските предприятия да разработват и внедряват иновации, да се възползват от предимствата на международните пазари, включително и чрез участието им в различни клъстерни формирования, както и да осигуряват по-висока добавена стойност чрез развитието на екологосъобразни производства и въвеждането на практики за повишаване на енергийната и ресурсната им ефективност. Основният фокус на тези мерки е съсредоточен върху микро-, малките и средните предприятия, които са основен източник на растеж и за създаване на нови работни места през програмния период 2014-2020.

Общият бюджет на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е в размер на 2 484 169 903 лева. До момента са сключени 1162 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1.110 млрд. лв. и по тях е осъществяван постоянен мониторинг. Съвсем скоро – в периода 9-11 май, бяха подписани 52 договора за подкрепа на иновативни разработки от стартиращи предприятия. Общата стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 19 446 155.33 лева. По този начин размерът на договорената безвъзмездна помощ достига 44.7% от общия бюджет на програмата. Обявените по програмата процедури до настоящия момент, включително и финансовото споразумение с фонда на фондовете, са на обща стойност 1.470 млн. лв. (приблизително 59% от бюджета на ОПИК).

Вече е приключило успешно изпълнението на 309 договора, като по тях са извършени съответните проверки от страна на УО и са осъществени финални плащания към бенефициентите.

По 837 договора все още продължават проектните дейности съгласно графиците за изпълнението им.

Извършените плащания към бенефициенти от началото на периода надхвърлят сумата от 373 млн. лв. (15.04%). От тези средства повече от 273.67 млн. лв. вече са и сертифицирани. По отношение на извършените разплащания ОПИК заема едно от първите места в сравнение с всички останали оперативни програми. Като се има предвид всичко това, може да се каже, че към настоящия момент няма риск да бъдат загубени средства и оперативната програма се изпълнява успешно.

-Сред обещанията, които даде този кабинет, е това да бъде облекчена административната тежест за бизнеса. А както знаем, голяма част от регулациите осъществява именно министерството, което сега ръководите. Какви ще бъдат предложенията Ви в тази посока?

– През последните години в европейските страни настъпи сериозна промяна по отношение на регулаторната среда и все по-осезаемо се отчита необходимостта от създаване на нова, “по-опростена” регулаторна рамка, която да стимулира конкурентоспособността, включително и чрез намаляване на административната тежест, особено за малките и средните предприятия (МСП). Предстоят разговори с бизнеса, с работодателските организации с оглед да се направи анализ къде са основните спънки и затруднения. Едно от основните направления в политиката за по-добро регулиране е намаляването на административната тежест за бизнеса. Целта е подобряване на бизнес средата, намаляване на административните бариери, в това число и намаляване и унифициране на изискванията по издаването на документи, оптимизиране на сроковете, на броя на процедурите и разходите, които произтичат от дадена регулация, постигане на по-голяма прозрачност и ускоряване на търговската регистрация.

Много важно е да се подчертае, че преобладаващата част от режимите, които са идентифицирани като някаква пречка пред бизнеса, не са предмет на регулация от Министерството на икономиката. Действително има определени регулации, които осъществява

Министерството на икономиката. Бе създадена работна група, която ще извърши нов преглед на основните характеристики на режимите и административните услуги, предоставяни от Министерството на икономиката и на агенциите, които са второстепенни разпоредители към министерството. По-важно е обаче да се анализират режимите, които представляват основна бариера пред инвеститорите. Според доклада на Световната банка Doing Business като такива са идентифицирани: достъпът до мрежова инфраструктура и снабдяването със строителни разрешителни.

Основно предизвикателство пред нас е да се възползваме максимално от възможностите, които предлага дигитализацията, и в тази връзка е наложително да търсим възможности за ускоряване на процесите чрез използването на новите цифрови технологии през въвеждането на ефективна система за обслужване на едно гише и улесняване на бизнес операциите чрез въвеждане на електронно правителство с оптимален брой административни процедури, които се извършват онлайн.

-Какви ще бъдат приоритетите Ви в управлението?

– За мен приоритет е създаването на предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги, отговарящи на очакванията на потенциалните инвеститори за благоприятен инвестиционен климат, за стабилност и предвидимост на средата.

Споделете