Loading...

Лъчезар Борисов: Експерти оценяват по 4 хиляди предложения за грантове седмично

– Г-н Борисов, поемате поста на икономическото министерство в момент на криза с Covid-19. Кои ще са приоритетите ви при управлението на едно от най-важните ведомства в България?
– Основен приоритет в качеството ми на министър на икономиката ще бъде изпълнението на националното тристранно споразумение с работодателите и синдикатите. В непрекъснат диалог и контакт съм с тях и сме в процес на съгласуване на последващи мерки и политики. Като друг приоритет бих изтъкнал и пълната публичност и прозрачност при усвояването на средствата за преодоляване на икономическите последици от кризата, както и скорост по тяхното изпълнение, тъй като кризата изисква много бързи реакции.
Общата политика на правителството и на Министерството на икономиката е насочена към въздействие върху всички фактори на икономически растеж – потребление, държавни разходи, инвестиции и меки мерки за насърчаване на износа. Макроикономическата и финансова стабилност в страната ни помогна да се справим сравнително добре досега с кризата. Неслучайно България е в топ 3 по финансова стабилност. Важно е да подчертаем също, че страната ни е сред 4-те държави в ЕС с най-малък спад на брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020. Амбицията ни е през 2021 г. да възстановим загубите на база на предприеманите мерки.

– Какво включват новите икономически мерки на правителството?
– Нека да отбележим, че само преди седмица заедно със синдикатите и работодателите бяха очертани две мерки, финансирани по „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) на стойност над 160 млн. лв., които ще се пренасочат за реализиране на нови процедури за българските предприятия и осигуряване на безвъзмездни средства за тях, което вече съгласувахме с работодатели и синдикати. Ще стартират две мерки – първата е за т. нар. „големите малки“ компании, които не са включени до момента в обявените вече процедури, като размерът на помощите за тези компании ще бъде 50 или 100 хил. лв. Втората мярка е да се предостави подкрепа, включително инвестиционна, за малки и средни предприятия, за реорганизация и адаптиране на работните места или промени в бизнес процесите и моделите. Размерът при нея е 82 млн. лв. Този ресурс би трябвало да стигне до бизнеса до края на септември. Целият пакет от конкретни икономически мерки и е на стойност 1,8 млрд. лв., който е дофинансиран с евросредства. От тези 1,8 млрд. лв., над 700 млн. лв. са безвъзмездно финансиране, другите са кредити и гаранции за кредити, изпълнявани чрез Българската банка за развитие и Фонд на фондовете. Важно е да отбележим, че наред с тях съществуват и социално-икономическите на стойност 1,1 млрд. лв., които са финансирани от централния бюджет.

– Споменахте, че от мерките, които са за 1,8 млрд. лв. – 700 млн. лв. са само грантовете, които ще се предоставят на физически и юридически лица?
– Част от тези грантове е подкрепата за микро- и малки предприятия, т. нар. схема 3/10. Там увеличаваме бюджета до около 210 млн. лв., за да могат всички български фирми, които кандидатстваха и отговарят на условията, да получат подкрепа. Увеличеният състав на оценителната комисия ще позволи да се създават и оценяват по четири оценителни сесии – по 4 хил. проекта седмично, което ще ускори процеса на получаване на средствата оттук нататък. По процедурата са кандидатствали над 27 хил. фирми, като до момента сме изплатили безвъзмездни средства в размер на над 55 млн. лв., а в процес на оценка са вече повечето проектни предложения. За последните три седмици са оценени нови 10 000 проектни предложения и са изплатени над 20 млн. лв. Само за сравнение, за предходните две месеца и половина бяха оценени първите 10 000 предложения и са изплатени 35 млн. лв. Искам да уточня, че ще покрием абсолютно всички заявления, които отговарят на изискванията. Към тези средства добавяме и 200 млн. лв. грантове за средни предприятия. Тази процедура е все още отворена за кандидатстване до 24 август и по нея са постъпили близо 1500 броя проектни предложения. Още 77 млн. лв. наличен ресурс по съществуващи процедури ще се пренасочи за наддоговаряне на проектни предложения, отговарящи на изискванията с оглед преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. Тук ще следваме изцяло препоръките на работодателските организации, но крайното решение е на наблюдаващия комитет. Ще финансираме малките и средни предприятия и с ваучерна схема за улесняване достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии и свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните технологии. Също през Агенцията вече е обявена и 11-та Конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, която ще финансира иновации с 5,5 млн. лв. Осигуряваме и допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

– Колко средства са отделени в частта за насърчаването на местни и чуждестранни фирми. Колко фирми ще се възползват от тази мярка? Към какви структури е насочена помощта?
– Ефектът ще бъде публична инвестиция в размер на 18,5 млн. лв. до края на годината, с която ще бъдат финансирани изграждането на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект. С тези допълнителни средства ще могат да бъдат подпомогнати 56 предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти на обща стойност 727 млн. лв. с 8380 нови работни места. Мярката има важен антикризисен ефект по отношение на подпомагането на инвеститорите за запазването и създаването на нови работни места. В период на криза, чиято продължителност не е известна, от особена важност е подкрепата на държавата за новите инвестиции и заетостта. Насърчаването на успешното изпълнение на проектите в производството и услугите ще съдейства в кратки срокове след отмяна на извънредното положение дружествата да дадат своя принос за възстановяването с икономиката.

Тук е мястото да спомена, че през последните три седмици сме сертифицирали 7 нови инвестиционни проекта на обща стойност 180 млн. лв., като ще бъдат открити нови 480 работни места. В процес на сертифициране към момента са 56 проекта на обща стойност 1480,18 млн. лв. и са заявени над 4911 работни места.

– Какви са възможностите по инициативата React EU?
– С новите средства в рамките на Инициативата на Европейската комисия REACT-EU в размер на близо 400 млн. лв. са предвидени мерки за дигитализация, възстановяване и растеж и цифрови и зелени иновации. Предвидено е да се финансират проекти за насърчаване използването на информационни технологии в предприятията, инвестиции за реорганизация на работните процеси и възстановяване на дейността, вкл. интернационализация, инвестиции в технологии за опазване на околната среда, както и въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление. Подкрепа по мярката ще могат да получат предприятията от всички сектори, които са осъществявали дейност през 2018 г. и 2019 г. Предвидени са минимален размер – 10 000 лева, а максимален, съгласно категорията на предприятията: микро – 100 000 лева, малки – 150 000 лева, средни – 250 000 лева. Мярката „Цифрови и зелени иновации“ е да подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. По мярката са предвидени минимален размер – 50 000 лева и максимален – 391 166 лева. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 80%.

– Каква сума от икономическите мерки е насочена към сектор туризъм. Доволен ли е браншът според вас от тези нови политики за спасяване на сезона? В кои други сектори предвиждате подкрепа?
– След среща с вицепремиера и министър на туризма Мариана Николова договорихме 10 млн. лева към Министерството на туризма като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Внесено е и предстои одобряване от Комитета по наблюдение и разработване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката ще подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

По същия начин ще подпомогнем осигуряване на оперативен капитал за микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията, с прогнозен бюджет от 30 млн. лева. Внесено е и предстои одобряване от Комитета за наблюдение на процедурата в подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

– Успяха ли повече хора да се възползват от разширения обхват на мярката за безлихвените кредити до 4500 лв.?
– Засилва се интересът към гаранционната програма за подпомагане на работещите в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, засегнати от пандемията, след въвеждането на новите условия за отпускане на безлихвените кредити. До този момент банките-партньори, които са 8 на брой, са одобрили близо 16 хил. гаранции за кредити на обща стойност близо 66 млн. лева. Договореният лимит е 649 млн. лв. По програмата за физическите лица към момента са усвоени 66,5 млн. лв, като напредъкът за последните 3 седмици е над 7 млн. лв. По отношение на процедурата за бизнес клиенти, размерът е 18,8 млн. лв., а напредъкът за последните 3 седмици е близо 7,5 млн. лв.

– Коя е най-популярната икономическа антикризисна мярка в момента?
– През юни бизнес климатът в България се подобрява за втори пореден месец, след като през април стопанската конюнктура се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г. Данните от статистиката показват, че все по-малко фирми освобождават или съкращават персонала си, а все повече наемат нов такъв. Юни определено беше най-успешен за фирмите за изминалите четири месеца и по-други параметри. Ето защо мисля, че всяка една от въведените мерки, за които говорихме дотук, бе успешна, особено тези, свързани със запазването на работните места, или т. нар 60/40. Близо 200 хил. работни места бяха запазени благодарение на тази мярка.

– Има ли капацитет програмата 60 на 40 да продължи и през 2021 г.?
– Знаете, че мярката е с нов дизайн, постоянно сме в контакт с работодатели и синдикати. Тя е безспорно една от най-добре работещите мерки, така че определено ще продължава да има нужда от нея, но всичко ще се решава в пряк диалог с бизнеса.

Споделете