Loading...

Зам.-министър Шотев пред БТА: Администрацията ще изисква по-малко документи от бизнеса и хората и ще работи в съкратени срокове

Зам.-министър Шотев пред БТА: Администрацията ще изисква по-малко документи от бизнеса и хората и ще работи в съкратени срокове

Още през втората половина на годината се очаква бизнесът и хората в България да усетят ефектите от намаляването на административната тежест – по-малко изискуеми документи и съкращаване на сроковете за изпълнение на определени услуги. Това каза в интервю за БТА заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев. Той бе потърсен за коментар във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест. Министерството на икономиката, заедно с редица други ведомства, е ангажирано с изпълнение на нормативни промени в повече от седем закона, с които се цели опростяването на общуването на бизнеса и гражданите с администрацията.

Философията на промените е насочена към отпадане на някои изискуеми документи, а когато са налични в администрацията, те да не се изискват допълнително от фирмите и хората, ползващи определен вид услуги, а да се набавят по служебен път, предвижда се и намаляване на определени административни срокове, каза заместник-министър Шотев. Сред документите, които ще се набавят по служебен или електронен път, са такива, доказващи юридическа правоспособност, трудово правоотношение, информация за наличие или липса на повдигнато обвинение, копия от скици, кадастрални данни.

Етапите

Заместник-министърът изтъкна, че за Министерството намаляването на административната тежест на бизнеса и потребителите е основен приоритет. Той напомни, че този процес е започнал в България през 2016 г. с промени в Закона за нормативните актове, с които се въвежда оценката за въздействието на нормативните актове чрез изследване на социалните, екологичните и други ефекти от прилагането им. Един от основните елементи на тази предварителна оценка е определянето на регулаторната тежест с цел всеки нормативен акт да постига нейното намаляване, освен при изключителни ситуации, когато увеличаването й може да се аргументира, посочи заместник-министърът. Въздействието върху малките и средните предприятия е неразделна част от оценката. Планираните нормативни промени за редуциране на административната тежест са и в контекста на присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, свързано с изпълнението на заложените промени в действащите закони, залегнали в съответните преговорни досиета. Част от предложените промени са включени и в Програмата за управление на България на сегашното правителство, а като цяло става дума за 280 мерки, които се разпростират в 102 закона в ресорите на различни ведомства.

Предложенията

Така например с промяна в чл. 181, ал. 1 т. 2 от Закона за защита на потребителите отпада изискването за предоставяне на удостоверение за регистрация и актуално състояние от страна на орган, който желае да бъде признат за орган за алтернативно решаване на спорове. По този начин, когато се подава заявление за признаване, вече няма да има нужда да се подават удостоверения, обясни заместник-министърът.

С предложенията за промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици се очаква служебно да стане и събирането на информация в административното производство по издаване на лиценз за такава дейност. Сега от заявителите се изисква предоставянето на документи, които могат да бъдат набавени по служебен път, като актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя, удостоверение от следствените служби за липса на образувани досъдебни производства срещу него, удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код), нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт за собственост, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици и др. С друго предложение в същия закон ще се опростят изискванията за съдържанието на уведомлението, което фирмите вносители и износители на суровини за производство на оптични дискове подават в Министерството на икономиката и индустрията, като тази информация също се установява по служебен път.

С предложения за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия също ще стане възможно служебното събиране на информация в административното производство по издаване на разрешение за производство на тези изделия. В момента от заявителя се изисква копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език, разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на ЗУТ, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества. Предложените промени са от компетенциите на Дирекция за национален и строителен надзор и Министерство на околната среда и водите, затова са изискани становища от тях при предварителното съгласуване на Плана.

Дейността на независимите оценители също ще се облекчи с предложенията за промени в ресорния закон. По служебен път ще се установяват обстоятелства при процедурите по участие в изпита за придобиване на правоспособност и по регистрация за упражняване на дейност като дружество на независим оценител.

С промени в Закона за стоковите борси и тържищата се предлага въвеждане на задължение за публичност на регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и служебно събиране на информация в административното производство по издаване на лиценз за създаване и извършване на дейност като стокова борса.

С въвеждането на термина “публични електронни регистри” се прави поредната крачка за дигитализация в публичния сектор, което допринася за по-лесния обмен на информация между отделните администрации, до подобряване на качеството на услугите и постигане на основните цели на е-управлението, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса.

Очакванията за бизнес климата

Вярваме, че промените, които се предлагат за намаляване на административната тежест, ще подпомогнат бизнес средата в страната, каза заместник-министър Ивайло Шотев. Той цитира последни данни на статистиката, според които има ръст на бизнес климата с 3 пункта за януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. във всички икономически сфери.

В момента в класацията Глобален иновационен индекс – Global Innovation Index (GII), България заема 38-о място за 2023 г. , посочи Шотев. Глобалният иновационен индекс изследва 132 икономики чрез индикатори, които обхващат икономическото и иновационно развитие и тенденции в световен мащаб. В тази класация първите 30 места се заемат от държави, които притежават конкурентни предимства пред останалите държави. С оглед необходимостта България да се изкачи сред тях, следва да се работи комплексно по подобряването на по-голям брой индикатори, изтъкна заместник-министърът. Той напомни, че страната ни в тази класация е била на 40-о място през 2019 г., на 37-о място през 2020 г., на 35-о място през 2021 г. През 2023 г. заема 38-о място в света и 25-о място от 39 икономики в Европа.

В раздел “Институции”, област “Бизнес среда” на класацията, където се отчитат индикатори, които отразяват условията по правене на бизнес в страната и политики в подкрепа на предприемачеството страната ни е била на 63-то място. В област “Регулаторна среда” от този раздел България заема 39-о място в света. Като водещи индикатори за регулаторната политика се отчитат качество на регулациите (49-о място), законодателство – 63-то място и др.

Споделете