Loading...

Административнопроцесуален кодекс

Този кодекс урежда издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и
оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове

   Свалете файла

Споделете