Loading...

Декларация по чл. 4, параграф 11 на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Декларация по чл. 4, параграф 11 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО

   Свалете файла

Споделете