Loading...

Декларация по Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-04-01 от 2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения, Изм. – ДВ, бр. 75 от 2020 г., в сила от 25.08.2020 г.

Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен заявлението по ал. 1 подават и декларация по приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т.2

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете