Loading...

Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите/2018/

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 89 от 3.11.2006 г., в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз

   Свалете файла

Споделете