Loading...

Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения обн., ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., в сила от 7.11.2017 г., изм., бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 25.08.2020 г.

С наредбата се определят условията и редът за регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

   Свалете файла

Свързани документи

Споделете