Loading...

Наредба РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2006 г.,
в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г.

   Свалете файла

Споделете