Loading...

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР)

   Свалете файла

Споделете