Loading...

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

Приета с ПМС № 130 от 2.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

   Свалете файла

Споделете