Loading...

Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат

Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на стоки, съдържащи диметилфумарат. Приета с ПМС № 110 от 12.05.2009 г., обн., ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., попр., бр. 41 от 2.06.2009 г.

   Свалете файла

Споделете