Loading...

Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2020 г.), публикуваме извършената от Министерството на икономиката и индустрията Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

   Свалете файла

Споделете