Loading...

Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи

Определя списък на обектите по § 1, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 181 на МС от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР в рамките на бюджета на МВР съгласно приложението. Обн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г., в сила от 26.01.2010 г.

   Свалете файла

Споделете