Loading...

Регламент (ЕС) 2022/2065 за единния пазар на цифровите услуги

През 2022 г. беше приет Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги), който въведе нови хармонизирани правила, отговорности и задължения приложими за всички онлайн посредническите услуги на информационното общество, предоставяни в ЕС.

Регламентът обхваща всички онлайн посреднически услуги на информационното общество, които се състоят в предаване или съхраняване на съдържание, което е предоставено от трета страна, включително всички онлайн платформи (социални мрежи, платформи за споделяне на съдържание, магазини за приложения, онлайн пазари, услуги за организиране на превози, онлайн платформи за пътуване и настаняване). Онлайн платформите вече са неразделна част от нашето ежедневие, но наред с ползите и улесненията, които създават, пораждат и редица рискове за потребителите, бизнес ползвателите на техните услуги, както и за икономиката и обществото като цяло.

С цел да допринесе за правилното функциониране на единния цифров пазар на ЕС и да гарантира една по-безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда и защитата на основни права онлайн, Регламент (ЕС) 2022/2065 установява единни правила и определя нови отговорности и задължения за прозрачност и отчетност за доставчиците на онлайн посреднически услуги, пропорционални на размера, въздействието и рисковете, които техните услуги могат да създадат за гражданите и обществото. Регламентът предвижда общи задължения за всички доставчици на онлайн посреднически услуги и допълнителни задължения за доставчиците на следните три категории услуги: хостинг услуги, онлайн платформи и много големи онлайн платформи и търсачки (достигащи до над 45 млн. потребители).
Регламент (ЕС) 2022/2065 въвежда:

  • Мерки и задължения за прозрачност за всички доставчици на посреднически услуги, които следва да включат в своите общи условия информация за изискванията за спазване на основните права и за ограниченията, които налагат при използване на техните услуги; да публикуват най-малко веднъж годишно леснодостъпни, ясни и разбираеми доклади за всяко модериране на съдържание; задължения за сътрудничество с националните органи и за определяне на звена за контакт и, когато е необходимо, законен представител;
  • Мерки и задължения за противодействие на незаконно онлайн съдържание, стоки и услуги. Регламентът въвежда нови механизми, които ще позволят на потребителите да маркират незаконно съдържание онлайн и да оспорват решенията на платформите за модериране на съдържание; да търсят извънсъдебни споразумения; да подават жалби и да търсят обезщетение за нарушения на правилата, определени с регламента; платформите ще могат да си сътрудничат със специализирани „доверени податели на сигнали“, за да идентифицират и премахват незаконно съдържание;
  • Допълнителни мерки и задължения за онлайн платформите за: прозрачност на алгоритмите за препоръчване на съдържание или продукти на потребителите; осигуряване на проследимост на търговците, които използват онлайн платформите за рекламиране на съобщения или за предлагане на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза; прозрачност и ясно обозначаване на рекламните търговски съобщения, в онлайн интерфейса на платформите, така че получатели на услугата да могат да установят по ясен и недвусмислен начин, че това е реклама;
  • Забрани за онлайн платформите за: целенасочена реклама чрез профилиране въз основа на специални категории лични данни като етническа принадлежност, сексуална ориентация или чрез профилиране на малолетни и непълнолетни лица; използване на т.н. „тъмни модели“ в интерфейса: доставчиците на онлайн платформи не могат да проектират, организират или експлоатират своите онлайн интерфейси по начин, който подвежда или манипулира получателите на услугата и накърнява неговата способност да взема свободни и информирани решения;
  • Допълнителни мерки и задължения за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки за: въвеждане на подходящи и пропорционални мерки по отношение на техните услуги, които да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот и защита на малолетните и непълнолетните лица; предприемане на основани на риска действия за предотвратяване на злоупотреба с техните системи, включително за предотвратяване и смекчаване на рискове като дезинформация, кибернасилие и др.

За проследяване изпълнението на задълженията по Регламент (ЕС) 2022/2065, както и за правилното функциониране на Единния цифров пазар, ще бъдат създадени механизъм и структури на европейско и национално ниво, които да осигурят ефективен надзор, сътрудничество и правоприлагане.

На европейско ниво ще функционира Европейски съвет за цифровите услуги, а на национално ниво всяка държава членки на ЕС, в срок до 17 февруари 2024 г. трябва да определи един независим орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги и да отговаря за надзора на доставчиците на посреднически услуги и прилагането на регламента.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065, считано от 17 февруари 2023 г. онлайн платформите имат задължението да публикуват, в публично достъпен раздел от своя онлайн интерфейс, информация за броя на средномесечните активни получатели на тяхната услуга. Въз основа на тази информация, Комисията ще направи оценка дали дадена платформа достига прага от 45 милиона получатели за да бъде категоризирана като „много голяма онлайн платформа“ или „много голяма търсачка“.
Допълнителна информация за Регламент (ЕС) 2022/2065 е налична на интернет сайта на Европейската комисия.

   Свалете файла

Споделете