Loading...

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

С Постановление No 325 от 30 ноември 2015 г. Министерския съвет прие Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Считано от 4 декември 2015 г. таксите за издаване на разрешителни за внос и износ, лицензи и удостоверения за дейности с прекурсори на наркотични вещества се събират по новоприетата Тарифа, обн. ДВ, бр.94 от 2015 г.
За неприключилите към момента на влизането в сила на тарифата процедури се събират такси в досегашния размер.

   Свалете файла

Споделете