Loading...

Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията

Приет с ПМС № 20 от 25.02.2022 г., обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.

   Свалете файла

Споделете