Loading...

Закон за обществените поръчки

Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:

  1. публичните средства;
  2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
  3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
  4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
   Свалете файла

Споделете