Loading...

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Отменен)

С този закон се уреждат:
  1. мерките за противодействие на корупцията;
  2. условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
  3. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-нататък “Комисията”;
  4. взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.
   Свалете файла

Споделете