Loading...

Закон за противодействие на корупцията

С този закон се уреждат:

1. мерките за противодействие на прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности;

2. условията и редът за установяване на конфликт на интереси;

3. условията и редът за установяване на несъответствие в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности;

4. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията, наричана по-нататък “Комисията”, статутът на нейните служители и правомощията на органите й;

5. взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.

   Свалете файла

Споделете