Loading...

Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ)

Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти. Обн., ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2003 г., изм., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., бр. 79 от 8.10.2019 г.

   Свалете файла

Споделете