Loading...

Закон за защита при бедствия

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

   Свалете файла

Споделете