Loading...

Европейско и национално законодателство в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение

Европейско законодателство в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на

Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1 на Комисията от 20 октомври 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изделията с двойна употреба

Регламент на Евпорейския Парламент и на Съвета (ЕО) № 125/2019 от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Делегиран регламент на Комисията 2020/621 от 18 февруари 2020 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

Директива 2009/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността

Интернет страница за наложени санкции от страна на Европейския съюз и Съвета за сигурност на ООН

Национално законодателство в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

Заповед № РД-16-1055/29.07.2014 г. за изменение на Заповед № РД-16-368/19.03.2014 г.

Заповед № РД-16-368/19.03.2014 г. за изменение на Заповед № РД-16-943/12.07.2013 г.

Заповед № РД-16-943/12.07.2013 за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Образец № 1Заявление за издаване на лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната и удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 14 и чл. 16 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 2Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 3Лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 4Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 15 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец №5Заявление за издаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 6Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 7Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 17 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 8Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 9Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер – съгласно чл. 28, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 10Заявление за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 29 и чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 11Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и за трансфер – съгласно чл. 28, ал. 3 и чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 12Заявление за издаване на глобално разрешение за внос – съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 13Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 14Глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 15Индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 16Глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 17Писмена декларация по образец – съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6; съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗЕКПСОИТДУ; съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4; съгласно чл. 23, ал. 1; съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3; съгласно чл. 25, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ

Образец № 18Заявление за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 19Разрешение за участие в търговски изложения – съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 20Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 29 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 21Разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 22Разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 23Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България – съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 24Глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България – съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 25Декларация, която се представя в срок до 10 дни преди планираната дата на първоначалния трансфер по национално генерално разрешение за трансфер – съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 26Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 27Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 28Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) и удостоверение трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 2) – съгласно чл. 6, ал. 4 и ал. 6 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец №29Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер за територията на Република България, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държава членка по произход (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) – съгласно чл. 6, ал. 9 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 30Заявление за издаване на: сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос/International import certificate/, Удостоверение за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 31Сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната/END-USER CERTIFICATE – съгласно чл. 26 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 32Международен сертификат за продукти, свързани с отбраната/INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE – съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 33Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната/DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE – съгласно чл. 30 от ППЗЕКПСОИТДУ

ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
Образец № 34Заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба – съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 35Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 36Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 37Декларация за износ по генерално разрешение на общността за износ – съгласно чл. 34, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 38Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер и индивидуално разрешение за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 39Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 40Разрешение за износ на изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 41Глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 42Индивидуално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 43Глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 44Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги и разрешение за транзит – съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗEКПСОИТДУ
Образец № 45Разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) – съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 46Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 47Удостоверение за внос на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 48Декларация съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба – съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ

Образец № 48аДекларация за трансфер на изделия с двойна употреба, включени в категория 0 от Приложение № 1 на Регламент (ЕО) № 428/2009 за територията на Р България от територията на друга държава членка – съгласно чл. 41а от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 49Сертификат за краен потребител (END-USER CERTIFICATE EUC DU) – съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 50Международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE IIC DU) – съгласно чл. 42, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 51Удостоверение за осъществена доставка на изделия с двойна употреба (Delivery Verification Certificate DVC DU) – съгласно чл. 42, ал. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 52Заявление за издаване на: Сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос /International import certificate/ и Сертификат за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ – съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 53Регистър за сделките с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба – съгласно чл. 50, т. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Списък на продуктите, свързани с отбраната

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г.

ЗАКОН за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Приета с ПМС № 164 от 21.04.2021 г., Обн. – ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г. ).

Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Образец на заявление за класифициране на изделия за износ, трансфер и реекспорт

Образец на заявление за класифициране на изделия за транзит, превоз и брокерска сделка

Образец на заявление за класифициране на изделия за внос

Свързани документи

Споделете