Loading...

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Подробна информация за нормативната база в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба може да намерите на интернет страницата на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (съгласно Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба):

  1. Разглежда заявления за издаване на разрешения за износ, внос, трансфер, транзит, превоз или брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната (ПСО), и разрешения за износ, трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Общността, транзит или брокерска сделка с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ);
  2. Изпълнява контролни функции в областта на експортния контрол на ПСО и ИТДУ;
  3. Разглежда заявления за издаване на удостоверения за извършване на дейности съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;
  4. Изпълнява функциите на Национален орган по Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и за неговото унищожаване.

Споделете