Loading...

Структура

По право председател на Съвета е министърът на икономиката и индустрията; заместник-председатели на Съвета са заместник-министър на икономиката и индустрията и представител, излъчен от браншовите организации. Те, заедно и поотделно, ръководят и отчитат пред Съвета работата на експертите групи.

Постоянни членове Съвета с право на глас са представители на:

 • Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори;
 • Българската асоциация на металургичната индустрия;
 • Българската минно-геоложка камара;
 • Българска камара на химическата промишленост;
 • Българска браншова камара-машиностроене;
 • Българска асоциация на електротехниката и електрониката;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Постоянният състав на Съвета включва и експерти от Министерството на икономиката и индустрията и секретариата, без право на глас.

В работата на Съвета, по изрична писмена покана на председателя или негов заместник, в отделни тематични заседания вземат участие без право на глас и представители на:

 • Министерство на финансите;
 • Министерство на енергетиката;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на транспорта и съобщенията.

Ръководителите на ведомствата и организациите определят лицата, които ще участват в Съвета.