Loading...

За Съвета

Консултативният съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката и индустрията (Съвет) е създаден през май 2012 г. (като Консултативен съвет към Пакта за индустриална стабилност към министъра на икономиката, енергетиката и туризма) по настояване на браншовите организации на базовата индустрия, обединяващи големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост в България: Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори; Българската асоциация на металургичната индустрия; Българска минно-геоложка камара; Българска камара на химическата промишленост; Българска браншова камара-машиностроене; както и на отделни техни членове като: “Аурубис България” АД; “КЦМ” АД; “Агрополихим” АД; “Солвей Соди” АД; “Асарел–медед” АД; “Стомана Индустрийс” АД; “Дружба стъкларски заводи” АД; “Радомир метал индъстрийз” АД, Средногорие мед индустриален клъстер и др. Членове на съвета с право на глас са и работодателските организации: Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Асоциация на индустриалния капитал в България; Федерация на научно техническите съюзи в България. Съветът е постоянно действащ съвещателен орган към министъра на икономиката и индустрията за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната, с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и трудовата заетост. Съветът подпомага министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, и в предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми свързани с устойчивото развитие на българската икономика, околната среда и енергетиката.

С проведеното на 7-ми март 2017 г. 23-то заседание на Съвета под председателството на министър Седларски беше подновена работа на Съвета.

Целите и приоритетите на работа на Съвета са следните:

  • Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и на българските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, и на пазарите на третите страни;
  • Насърчаване на български производства с по-висока добавена стойност и “удължаване” на веригите на стойността до крайни продукти за индустрията и населението;
  • Подобряване на средата и условията за бизнес в страната, премахване необосновани административни бариери пред производители и инвеститори;
  • Разкриване на нови работни места чрез създаване на пазарен и бизнес модел за развитие на индустриални площадки, на регионални и продуктови клъстери;
  • Подпомагане на процесите за промени в националното законодателство, регулиращо трудовите и социални отношения и привеждането му в съответствие с най-добрите практики в Европа и региона.

За Секретариат на Съвета от страна на МИИ са определени експертите Слава Йорданова и Росица Кръстева, дирекция “Икономическа политика”.

Телефон за контакти: 02 940 7368 и 02 940 7381.

E-mail: sec.industry-pact@mi.government.bg