Loading...

Наредби

Общо намерени: 33

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

С наредбата се определят условията и редът за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

Прочети повече

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (2020)

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (2020)

Прочети повече

Наредба № 1/24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите /2015г./

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите /2015г./

Прочети повече

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители

Прочети повече

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторни споразумения

Прочети повече

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР)

Прочети повече

Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ

Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ

Прочети повече

Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти

Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни инструменти

Прочети повече

Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

С наредбата се урежда дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

Прочети повече

Декларация за дейности с химически вещества от Приложение № 1 от Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Приложение № 4 към Наредба № 16-437

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4