Loading...

Наредби

Общо намерени: 30

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (2020)

Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

Прочети повече

Наредба № 1/24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите /2015г./

Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Прочети повече

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители

Прочети повече

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторни споразумения

Прочети повече

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР)

Прочети повече

Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ

Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от ЗОСОИ

Прочети повече

Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти

Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни инструменти

Прочети повече

Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

С наредбата се урежда дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти

Прочети повече

Наредба № 16-437 за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г

Прочети повече

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки

Прочети повече
1 2 3
1 2 3
1 2 3