Loading...

Закони

Общо намерени: 36

Закон за противодействие на корупцията

С този закон се уреждат: 1. мерките за противодействие на прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности; 2. условията и редът за установяване на конфликт на интереси; 3. условията и редът за установяване на несъответствие в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности; 4. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията, наричана […]

Прочети повече

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, Обн. – ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г.

Прочети повече

Закон за електронното управление

Този закон урежда обществените отношения между административните органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните органи.

Прочети повече

Административнопроцесуален кодекс

Този кодекс урежда издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове

Прочети повече

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Отменен)

С този закон се уреждат: мерките за противодействие на корупцията; условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-нататък “Комисията”; взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.

Прочети повече

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

Прочети повече

Закон за индустриалните паркове

Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Прочети повече

Закон за защита на потребителите

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област

Прочети повече

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; изм., бр. 102 от 08.12.2023 г.

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; изм., бр. 102 от 08.12.2023 г.

Прочети повече

Валутен закон

Валутен закон, урежда сделките, действията и плащанията между местни и чуждестранни лица;

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 4