Loading...

Закони

Общо намерени: 35

Закон за електронното управление

Този закон урежда обществените отношения между административните органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните органи.

Прочети повече

Административнопроцесуален кодекс

Този кодекс урежда издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове

Прочети повече

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

С този закон се уреждат: мерките за противодействие на корупцията; условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-нататък “Комисията”; взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.

Прочети повече

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

Прочети повече

Закон за индустриалните паркове

Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Прочети повече

Закон за защита на потребителите

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област

Прочети повече

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 25.01.2020 г.; изм., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.

Прочети повече

Валутен закон

Валутен закон, урежда сделките, действията и плащанията между местни и чуждестранни лица;

Прочети повече

Закон за изменение и допълнение на валутния закон

Закон за изменение и допълнение на валутния закон

Прочети повече

Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици

Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 4