Loading...

Заповеди и актове

Общо намерени: 31

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и министъра на иновациите и растежа № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква “б” от Закона за корпоративното подоходно облагане

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и министъра на иновациите и растежа № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква “б” от Закона за корпоративното подоходно облагане

Прочети повече

Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска”: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)” № РД-16-617/02.06.2023 г.

Продуктова спецификация и заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска”

Прочети повече

Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2020 г.), публикуваме извършената от Министерството […]

Прочети повече

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Министерство на икономиката и за търговските дружества с повече от 51 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата

РД-16-146/08.04.2022 г.

Прочети повече

Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория извършваща анализ за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки и за изследване на елементите на агрохранителната верига

Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория, която да извършва физико-химичен анализ за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки и за изследване на елементите на агрохранителната верига – етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.

Прочети повече

Заповед за администриране на вноса на определени железни и стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия, което е свързано с издаване на съответните документи за наблюдение (Surveillance Document)

Прочети повече

Заповед № РД-16-1190/28.06.2019 г. за администриране на вноса на определени железни и стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия, което е свързано с издаване на съответните документи за наблюдение (Surveillance Document)

Прочети повече

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Прочети повече

Заповед № РД 16-620/04.07.2016 г. на Министъра на икономиката за организацията и контрола по администрирането на вноса на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия, което е свързано с издаване на съответни документи за наблюдение и разрешен

Заповед № РД 16-620/04.07.2016 г. на Министъра на икономиката за организацията и контрола по администрирането на вноса на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия, което е свързано с издаване на съответни документи за наблюдение и разрешения за внос (импорт-лицензи) в определена форма и при определени условия, след съгласуване с Европейската комисия /ЕК/

Прочети повече

Заповед РД-16-1027/24.11.2015г. на министъра на икономиката за определяне седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите

Заповед РД-16-1027/24.11.2015г. на министъра на икономиката за определяне седалището и района на действие на общите и секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 4