Loading...

Заповеди и актове

Общо намерени: 32

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и министъра на иновациите и растежа № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква “б” от Закона за корпоративното подоходно облагане

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и министъра на иновациите и растежа № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква “б” от Закона за корпоративното подоходно облагане

Прочети повече

Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска”: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)” № РД-16-617/02.06.2023 г.

Заповед за утвърждаване на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска”: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)” № РД-16-617/02.06.2023 г.

Прочети повече

Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2020 г.), публикуваме извършената от Министерството […]

Прочети повече

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Министерство на икономиката и за търговските дружества с повече от 51 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата

РД-16-146/08.04.2022 г.

Прочети повече

Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория извършваща анализ за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки и за изследване на елементите на агрохранителната верига

Заповед № РД-16-351/09.03.2021 г. за определяне на лаборатория, която да извършва физико-химичен анализ за целите на контрола на спиртните напитки по Закона за виното и спиртните напитки и за изследване на елементите на агрохранителната верига – етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.

Прочети повече

Заповед № РД-16-773/25.08.2020 на министъра на икономиката за разпределяне на предвидените по бюджета на Министерството на икономиката финансови средства от държавата на представителните сдружения на потребителите за извършваната от тях дейност за защита

Прочети повече

Заповед за администриране на вноса на определени железни и стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия, което е свързано с издаване на съответните документи за наблюдение (Surveillance Document)

Прочети повече

Заповед № РД-16-1190/28.06.2019 г. за администриране на вноса на определени железни и стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия, което е свързано с издаване на съответните документи за наблюдение (Surveillance Document)

Прочети повече

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Прочети повече

Заповед № РД 16-620/04.07.2016 г. на Министъра на икономиката за организацията и контрола по администрирането на вноса на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия, което е свързано с издаване на съответни документи за наблюдение и разрешен

Заповед № РД 16-620/04.07.2016 г. на Министъра на икономиката за организацията и контрола по администрирането на вноса на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия, което е свързано с издаване на съответни документи за наблюдение и разрешения за внос (импорт-лицензи) в определена форма и при определени условия, след съгласуване с Европейската комисия /ЕК/

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 4