Loading...

Одитен комитет

В изпълнение на разпоредбата на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, в Министерство на икономиката и индустрията е създаден одитен комитет, състоящ се от двама външни и един вътрешен член. Одитният комитет подпомага ръководството на министерството по отношение на вътрешния контрол, управлението на риска, финансовата отчетност и вътрешния одит.

Правила за дейността на одитния комитет

Статут на одитния комитет

Годишен доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.