Loading...

Завършили процедури за обществено обсъждане

Общо намерени: 261

Проект на ПМС за приемане на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Проектът на нова Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се цели да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на хармонизираното европейско законодателство в областта на метрологията, което допускаше в определен преходен период да се прилагат национални изисквания към средства за измерване с валидни удостоверения за одобрен тип.

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и с нея се определят списъка на делегирани регламенти, приети съгласно регламента, контрола на пазара и задълженията на лицата, които пускат на пазара/или пускат в действие продукти, свързани с енергопотреблението, и на търговците по отношение на докладването.

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на ПМС №181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

С промените се добавят две търговски дружества „Ахелой ОПМ“ ООД и „Караш Инвест“ ЕООД към списъка в приложението към чл.1, ал.1, раздел V „Икономика“, т.2 на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. Включването на дружествата е на основание предмета им на дейност (производството, търговия и съхранение на продукти, свързани с отбраната и […]

Прочети повече

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

С Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2022 г. бяха приети 29 регламента, което е отразено в наредбата.

Прочети повече

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове

Измененията и допълненията на Закона за индустриалните паркове целят да се предвиди възможност за финансово подпомагане на собствениците и операторите на индустриални паркове за изграждане на вътрешната техническа инфраструктура на парка. Създава се нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането. Друга промяна е свързана […]

Прочети повече

Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги

С проекта на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги се създава нова, изцяло хармонизирана с новото европейското законодателство нормативна уредба, регламентираща условията за предоставянето на пазара на продукти и предоставянето на услуги, за които има определени изисквания за достъпност. Изготвянето на изцяло нов закон е продиктувано от необходимостта да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (Директива (ЕС) 2019/882).

Прочети повече

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки в частта му за спиртните напитки, държавната политика по отношение на които се осъществява от министъра на икономиката и индустрията.

Прочети повече

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

Необходимостта от изменението на Закона за малките и средните предприятия произтича от противоречието на действащата към момента разпоредба на чл. 4, ал. 7, приета с §34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона на изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.17 от 2016 г.). Извършеното с §34 допълнение на разпоредбата със следния […]

Прочети повече

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците.

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове се предлагат промени, свързани с подобряването на устройството и безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност.

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 26 27
1 2 3 4 5 27
1 2 27