Loading...

Завършили процедури за обществено обсъждане

Общо намерени: 245

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен въз основа на приети решения на Двадесет и четвъртата сесия на Конференцията на държавите-членки на Организацията за забрана на химическите оръжия. В съответствие с поетите ангажименти от страната […]

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология

С приемането на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология, се цели същата да се приведе в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на администартивното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на МС от 5 Януари 2012 г.

Прочети повече

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е разработен с цел привеждане на действащата нормативна уредба в съответствие с изискванията на правото на ЕС. През 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България поради констатирано противоречие на разпоредбите на Закона за адвокатурата, свързани с рекламата и забраната за привличането на клиенти чрез посредник, с изискванията на чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Проектът на нова Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели е изготвен с цел усъвършенстване и постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели /ЗПРПМ/.
Действащата Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 19.03.2008 г. (Обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г.) не е изменяна от нейното приемане през 2008 г., независимо от обстоятелството, че в този период ЗПРПМ е изменян и допълван няколко пъти. В този смисъл разпоредбите на действащата наредба не отговарят на актуалните текстове в ЗПРПМ, включително по отношение на това, че в нея не е уреден режимът за регистрация на полезните модели, който до момента се осъществява с Указания на Патентното ведомство.
В съответствие с промените в ЗПРПМ с новата Наредба се въвеждат ясни, прозрачни и детайлни правила относно административния ред, приложим в производствата, образувани по заявки за патенти и полезни модели, което от своя страна ще доведе до предвидимост в действията на Патентното ведомство по прилагане на ЗПРПМ.

Прочети повече

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Законопроектът има за цел въвеждане в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед на оттеглянето на определени освобождавания по отношение на нагреваемите тютюневи изделия, както и отстраняване на неточности, допуснати при въвеждането в националното законодателство […]

Прочети повече

Проект на Закон за надценките на хранителните продукти

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за надценките на хранителните продукти

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 17 от 2022 г., изм. бр. 53 от 2022 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията

Прочети повече

Проект на Закон за надценките на хранителните продукти

Проектът на Закон за надценките на хранителните продукти урежда правилата за определяне на надценката, прилагана от търговците при продажба на дребно на определени видове хранителни продукти от малката потребителска кошница. В Проекта на Закон се предвижда със Заповед на министъра на икономиката и индустрията, съгласувано с министъра на земеделието, да бъде утвърден списък с храни, […]

Прочети повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.) като участници в Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход […]

Прочети повече

Проект на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

С приемането на Изборния кодекс, измененията в Закона за хазарта от 2020 г. и подзаконовите актове по прилагането им, както и измененията и допълненията в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, на председателя на Българския институт по метрология се възлага упражняването на нови правомощия.

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 24 25
1 2 3 4 5 25
1 2 25