Loading...

113 административни услуги ще бъдат оптимизирани или ще отпаднат, като мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса

113 административни услуги ще бъдат оптимизирани или ще отпаднат, като мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване на административната тежест за бизнеса бе изготвен анализ с мерките, които се предприемат за намаляване на регулаторната тежест.

Предвижда се промяна в 60% от услугите предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него. Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

Направен бе анализ на общо 187 услуги предоставяни към момента от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. Предложени са промени в 113 административни услуги, като от тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне.

15 услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат. Сроковете предложени за намаляване са 23, а служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой.

В резултат от намалението на таксите, по данни на администраторите на режими, се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил.лв. годишно. В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги се очаква многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги, които са обект на извършения преглед.

Административни услуги

Общо

МИ

ВРБ

Общо брой услуги предоставяни към момента

187

52

135

Услуги, които ще се променят, в т.ч.:

113

8

105

  • Услуги/режими предложени за отпадане, брой

8

8

  • Услуги/режими предложени за намаляване изискуемите документи, брой

15

3

12

  • Такси предложени за отпадане, брой

21

21

  • Такси предложени за намаляване, брой

67

67

  • Срокове предложени за намаляване, брой

23

23

  • Служебно предоставяне на изискуемите документи, брой

14

5

9

МИ- Министерство на икономиката

ВРБ – Второстепенни разпоредители

Споделете