Loading...

Българската агенция за инвестиции започва серия от уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и регионални власти

Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе серия от десет уебинара във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата. Първите три уебинара стартират през месец май и са насочени към местните и регионални власти, малките и средни предприятия (МСП) и индустриалните зони.

Първият уебинар на тема „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти.“, ще се проведе на 11 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Основен акцент е поставен върху възможностите за инвестиране в Република България и предимствата й, като ниършоринг дестинация. Ще бъде представена и информация, свързана с развитието на индустриалните зони в България, предимства при инвестиране в индустриални зони, тенденциите за промяна на бизнес процесите, породени от Covid-19 и как регионите да работят заедно за по-бързо развитие. Модератор на събитието ще бъде г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ).

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 10 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_kMUCaOHKSCWxNqi3TplQkw

На 12 май 2021 г. от 11.00 часа ще се проведе вторият уебинар на тема „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвеститор?“. Поставен е фокус върху представянето на насърчителните мерки и процедурата за издаване на сертификат за клас инвеститор, както и възможностите за поощряване на предприемаческия дух, чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия. В събитието ще се включи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Модератор на уебинара ще бъде Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg

Третият уебинар с тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“ ще се проведе на 13 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Темата на уебинара е определена поради необходимостта от тясно сътрудничество между БАИ и общинските администрации с цел успешно подпомагане и реализация на потенциални инвестиции. Ще бъде представена информация за възможностите за издаване на сертификат за клас инвеститор, насърчителните мерки и механизмите за тяхното осъществяване по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Участие във видеоконференцията ще вземат представители от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Ще участва и експерт от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), който ще представи подробно процеса за издаване на сертификат за клас В. Модератор на уебинара ще бъде г-н Георги Стоев, изпълнителен директор на Тракия Тех.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 12 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_lCVVURtWRomQ2SKWkPd0uQ

 
Очакваме Ви!
 

Споделете