Loading...

Д-р Давид Сукалински откри кръгла маса с представители на бизнеса за напредъка в изпълнението на три от целите за устойчиво развитие на ООН

Д-р Давид Сукалински откри кръгла маса с представители на бизнеса за напредъка в изпълнението на три от целите за устойчиво развитие на ООН

Ключовите предизвикателства и постиженията в изпълнението на Националната програма за развитие „България 2030“ и глобалните цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН) обсъдиха на кръгла маса днес представители на държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор.

Д-р Давид Сукалински откри кръгла маса с представители на бизнеса за напредъка в изпълнението на три от целите за устойчиво развитие на ООНФорумът бе открит от заместник министъра на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински, който представи напредъка на министерство на икономиката и индустрията в изпълнение на ангажиментите му по подцелите „Насърчаване на политиките за развитие и насърчаване на създаването и растежа на микро-, малки и средни предприятия“, „Индустрия, иновации и инфраструктура“ и „Увеличаване достъпа на малките промишлени и други предприятия до финансови услуги.“

Целта която си поставяме е да чуем вашата визия за ефекта от досега прилаганите политики за постигането на всяка от трите цели, добрите практики, които вие прилагате, както и алтернативите, които бихте предложили за постигането на всяка от тях. С тези думи зам.-министър Сукалински се обърна към представителите на бизнеса и неправителствените организации, участници в кръглата маса. Той изрази надеждата си за пълноценна дискусия относно предизвикателствата и възможните решения на проблемите пред индустрията, потреблението и икономическия растеж като цяло.

Д-р Давид Сукалински откри кръгла маса с представители на бизнеса за напредъка в изпълнението на три от целите за устойчиво развитие на ООНЗам.-министър Сукалински акцентира върху изпълнението на приетата през 2021 г. „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г., която определя рамката на политиките в тази област и обхваща всички заинтересовани страни в държавната администрация, които отговарят за формулирането и реализирането на политики, насочени към развитието малките и средните предприятия в България. По думите му тази стратегия и Законът за малките и средните предприятия регулират и изпълняваният в момента Механизъм за координация и партньорство между държавните институции.

„Създаденият Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия, който заседава ежегодно, допринася за подобряване на взаимодействието с неправителствените организации, висшите училища и научните и изследователски центрове“, каза д-р Сукалински.

Форумът е част от Втори доброволен национален преглед на изпълнението на целите и бе организиран от министерствата на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа, които са водещи организации по три от целите за устойчиво развитие на ООН. Участие в него взеха заместник – министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и на финансите Методи Методиев, представители на министерския съвет, министерствата на труда и социалната политика, земеделието и храните, туризма, Българска банка за развитие, Национален статистически институт, представители на бизнес асоциации като КРИБ, АИК, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българска асоциация по рециклиране и др.

Споделете