Loading...

ЕК одобри за финансиране проекта на МИИ за разработване на Национална индустриална стратегия

ЕК одобри за финансиране проекта на МИИ за разработване на Национална индустриална стратегия

Европейската Комисия официално одобри проекта на Министерството на икономиката и индустрията за разработване на Национална индустриална стратегия. Стратегията ще бъде разработена изцяло с финансовата подкрепата на ЕК, чрез Инструмента за техническа помощ към ГД “Реформи”, съгласно Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета, в рамките на цикъла за 2024 г.

Развитието на индустрията е ключов приоритет на страната, за която е необходимо самостоятелна стратегия за нейното развитие. Стратегията ще включи няколко важни теми в областта на индустриалната политика – намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията, повишаване на дигитализацията на производствата, подобряване на ресурсната и енергийната ефективност, въвеждане на кръгови модели на производство и насърчаване на инвеститорския интерес към индустриалните паркове в страната. Предвижда се Стратегията да включи два сектора от икономиката ни – преработваща и добивна промишленост.

Проектът предвижда и техническо задание за създаване на Национален инвестиционен портал, анализи на „Промишленост с нулеви нетни емисии“, на критичните суровини в България, както и анализ на индустриалните паркове в страната.

В тази връзка Министерството на икономиката и индустрията разработи Концепция за развитие на индустриалните паркове и зони 2024-2028 г. Стратегическата цел на документа е да допринесе за реализирането на цялостна нова политика за развитие, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори, с оглед създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в страната. Документът конкретизира целеви региони и сектори, откроява и анализира бизнес възможностите и реалното търсене от страна на инвеститорите и отчита потенциала, свързан със спецификата и степента на развитие на инфраструктурата на отделните индустриални локации.

Концепцията има за цел да представи визията за развитието на индустриални паркове и зони като предпоставка за привличане на стратегически инвеститори в сектори с висока добавена стойност. Фокусът е поставен върху развитието и изграждането на индустриалните паркове и зони чрез Националната компания индустриални зони ЕАД (НКИЗ ЕАД) в Северна България – Индустриален парк Видин, Индустриален парк Плевен – Телиш и Свободна зона Русе. Ще бъде продължено доизграждането на добре развитите индустриални паркове с държавно участие в лицето на Индустриален парк София – Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас, като се инвестират средства за належащи инфраструктурни подобрения и се привличат проекти с високотехнологичен профил, съобразени със спецификата и възможностите на локациите.

В документа е заложена концепция за изграждането и на нови зони – Индустриална зона Доброславци, Индустриален и логистичен хъб Стара Загора и Индустриален парк Аксаково, разположени в ключови за страната региони. Ще бъдат набелязани и конкретни действия за развитието на индустриалните паркове и зони в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане, задържане и разширяване на инвестициите в тези локации.

Ключов аспект е разглеждането на възможността развитието на част от индустриалните паркове да се ускори посредством публично-частно партньорство (ПЧП) между държавата в лицето на НКИЗ ЕАД от една страна и международни или местни инвеститори, които имат интерес и ноу-хау как да ги изграждат, от друга. Възможност за реализиране на успешни пазарно ориентирани проекти въз основата на ПЧП съществува и посредством създаването на смесени дружества с държавни (или общински) и частни партньори.

В допълнение са откроени възможностите за финансиране чрез инструменти на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие в две направления – за целите на инфраструктурното развитие на вече съществуващи проекти на НКИЗ ЕАД и за целите на разработването на бъдещи проекти за нови индустриални паркове и зони.

Концепция е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 2023 г.

Концепцията ще бъде включена в Националната индустриална стратегия. С Протокол № 7 от 5 декември 2023 г. Съветът за развитие към Министерски съвет одобри предложението за разработване на Национална индустриална стратегия до 2030 г.

Вижте Концепцията за развитие на индустриалните паркове и зони 2024-2028 г. тук.

Споделете